Tlhatlhamano ya Dithuto tsa Morafe tsa Patlisiso & Poposešwa

NWU Event

Setlhogo sa Tiragalo: 
Tlhatlhamano ya Dithuto tsa Morafe tsa Patlisiso & Poposešwa
Letlha: 
Monday, 20 May 2019
Nako: 
14:00 to 16:00
Lefelo: 
Potchefstroom Campus
Tlhaloso: 

Setlhogo: Boditšhabatšhabafatso ya Patlisiso: Phitlhelelo, bolekanyetso le bokao 

Sebui: Ng Jeffrey Scott

Tshedimosetso ya go ka ikopantsha: 
Zama Kose
Mogala: 018 285 2076
 
Nkosinathi Machine
Mogala: 018 299 4849
 
Peter Monyeli