Research Support : Research Entities 2013

GO EMA PATLISISO NOKENG

Ditlamo Tsa go Dira Patlisiso

Disenthara Tsa Patlisiso Tsa Tiro ya Boleng jo bo Kwa Godimo

Mokaedi wa Setlamo

Senthara ya Tiro ya Boleng jo bo Kwa Godimo ya Dijo Tse di Nang le Dikotla  (CEN)

Lefelo la go Dira Patlisiso ka Sebaka

Senthara ya Disaense Tsa Go Tlhagisa Melemo ya Kalafi (Pharmacen)

Mop Johann Jerling

Mop Stefan Ferreira

Mop Jeanetta du Plessis

 

Diyuniti Tsa Patlisiso

Mokaedi wa Setlamo

Yuniti ya Dipuo le Puisokwalo mo Aforika Borwa

Yuniti ya Mmetshe wa Kgwebo le Ditharabololo Tsa Kgwebo

Yuniti ya Disaense Tsa Tikologo le Botsamaisi

Yuniti ya Thutabomodimo e e Tlhabolotsweng le Tlhabololo ya Mokgatlho wa Aforika Borwa

Yuniti ya Tlhabololo ya Boemo Jwa Molaotheo wa Aforika Borwa

Yuniti ya Ditsamaiso Tsa Maatla a Motlakase

Yuniti ya Aforika ya Dirutwa Tse di Tswakaneng Tsa Patlisiso ka Tsa Pholo  (AUTHeR)

Yuniti ya Disaense Tsa Ikonomi le Botsamaisi (WorkWell)

Mop Attie de Lange

Mop Magda Huisman

Mop Leon van Rensburg

Prof Ferdi Kruger
 

Mop Willemien du Plessis

Mop Albert Helberg

Mop Annamarie  Kruger

Mop Jaco Pienaar

 

 

Dilo Tse go Dirwang Patlisiso ka Tsone

Mokaedi wa Setlamo

Patlisiso ka Tsa Bojanala mo go Tsa Ikonomi le Setšhaba  (TREES)

Go Itshidila Mmele, Metshameko le Boitapoloso (PhASRec)

Go Tlisa Diphetogo mo Loagong

Go Aroganya Ditsompelo Tsa Dikhemikale (CRB)

Mekgatlho ya Go Ruta le go Ithuta

Kgatelelo e e Kwa Godimo ya Madi mo Setlhopheng sa Patlisiso sa Aforika (HART)

Go Tlhaloganya Puo mo Maemong a a Raraaneng le go Dira ka Yone (UPSET)

Go Bontsha ga Motho ka Nosi, Batho mo Loagong le Setheo Bokgoni Jwa Bone ka Botlalo  (OPTENTIA)

Boleng Jwa Tiro ya Booki le Bobelegisi (INSINQ)

Tlhamosešwa ya Dire ya Saense le Tiro ya Tsone  (MaSIM)

Kgwebo le Tlhabololo (TRADE)

Mop Melville Saayman

Mop Hanlie Moss

Mop André Duvenhage

Mop Manie Vosloo

Mop Cornelia Roux

Mop Alta Schutte

Mop Bertus van Rooy

Prof Ian Rothmann
 

Ngaka Karin Minnie

Mop Eno Ebenso

Mop Wilma Viviers

 

 

Dilo Tse di Kgethegileng Tse go Dirwang Patlisiso ka Tsone

Mokaedi wa Setlamo

Occupational Hygiene and Health Research Initiative (OHHRI)

Diatshe Tsa Mmino mo Aforika Borwa: Didirisiwa le Dirweboleta (MASARA)

Tiriso ya Melemo ya Kalafi mo Aforika Borwa (MUSA)

Tshireletsego ya Dijo le Pabalesego mo Porofenseng ya Bokone-Bophirima

Baagi le Boitekanelo

Dithekenoloji Tsa Dipuo Tse di Farologaneng (MuST)

Mop Johan du Plessis

Mop Hetta Potgieter

Mop Martie Lubbe

Mop Simeon Materechera

Mop Akim Mturi

Mop Marelie Davel

 

 

Ditlamo Tsa Patlisiso (Senthara, Porokeramo, Setheo)

Mokaedi wa Setlamo

DST YBB  Porokeramo ya Go Tlhama Diokobatsi le Go Dira Patlisiso ka Tsone Pele di Lekelediwa (PCDDP)

Senthara ya TIA ya Ka fa Methabolisime mo Bathong e Tsibogelang Diokobatsi ka Gone

DST HySA Senthara ya Ditirelo Tsa Bokgoni mo Haeterojeneng

Senthara ya tdi ya Tlhamo ya Maemo a a Kwa Godimo

Senthara ya DST ya Tiro ya Boleng jo bo Kwa Godimo ya Ditsamaiso Tsa Kitso ya Setso

Mop Anne Grobler

Mop Chris Vorster

Ngaka Dmitri Bessarabov

Rre Danie Vorster

Mop Simeon Materechera

 

 

Ditlamo Tsa Patlisiso ka Kgwebo

Mokaedi wa Setlamo

Senthara ya go Tlhagisa Melemo ya Kalafi & Ditirelo Tsa Patlisiso ka Ditlamorago Tsa Melemo ya Kalafi mo Ditsheding Mop Banie Boneschans

 

 

Letsholo la Aforika Borwa la Bomankge ba Patlisiso (SARChI)

Modulasetulo

Boenjenere Jwa Nyutlelia

Bonetetshi Jwa Fisika ya Dinaledi le Fisika ya Sebaka

Go Lemoga Bolwetse Jwa Pelo Go sa le Gale le go bo Thibela mo Aforika

Patlisiso ka Magala

Patlisiso ya Dituki tsa Tlholego

Khemeseteri ya Khomphiutha

Mop Pieter Rousseau

Mop Markus Boettcher

Mop Alta Schutte

Mop John Bunt

Mop Sanette Marx

Phatlhatiro

 

Modulasetulo wa Eskom

Modulasetulo

Go Laola go Tswa ga Dire Mop Stuart Piketh
Mop Ray Everson

 

World Trade Organisation

Modulasetulo

WTO chairs Programme

Prof Wilma Viviers