YBB, Bokaelo Jwa Mabaka a Dipuo, Ka ga rona

BOKAELO JWA MABAKA A DIPUO

 

Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e na le pholisi ya puo e e fetofetogang, e e mosola ya dipuo tse di farologaneng. E dira gore YBB e nne moeteledipele wa thuto-godimo malebana le go dirisa dipuo tse di farologaneng ka go di buela kwa ntle. Jaaka batoloki, baranodi le barati ba puo ba ba dirang ka natla, re ile ra kgona go tlhama pholisi ya puo eno.  Fa e sa le YBB e tlhongwa ka 2004 re nonofile tota. Ga jaanong jaana Bokaelo jwa Dipuo jo na le maloko a badiri ba nakwana le ba leruri a a fetang masome a marataro. Letsatsi le letsatsi, batoloki ba rona, baranodi le bomankge ba puo ba tlamela ka thuso mo dikhamphaseng tsotlhe tsa rona tse tharo, ya Mafikeng, Potchefstroom le ya Vanderbijlpark.

Re tlamela e seng fela baakatemi ka thuso eno mme re thusa le badiri ba kemonokeng. Ditiro tse di maleba tsa go rulaganyetsa puo ke selo sa botlhokwatlhokwa mme ka gone pholisi ya puo e e sekasekiwa ka metlha morago ga thuno ya dipuo.  Gape jaaka motlhankedi wa dipuo, rona re sireletsa ditshwanelo tsa dipuo tsa baithuti le tsa badiri ba yunibesiti. Go botlhokwa gape gore re tlamela ditirelo tsa boleng jo bo kwa godimo thata, ka gone go na le katiso le patlisiso mo Bokaelong jwa Dipuo. Rona ga re dire fela mo Yunibesiting mme gape re tlamela ditirelo tsa puo mo dikolong tsa kgaolo ya rona.

 

Pholisi ya puo mo setheong le leano-puo.