YBB, Khamphase ya Potchefstroom, Ntshetsopele ya Akhademile Tshehetso, d-Media

NTSHETSOPELE YA AKHADEMILE TSHEHETSO, d-MEDIA Services

d-Media e tlamela YBB le badirelwa-ditirelo ba ba kwa ntle ka ditirelo tse di latelang:

 • dibidio tsa ditshwantsho tse di bonalang sentle mo setudiong sa rona se go dirwang ka natla mo go sone kgotsa mo lefelong le re direlang mo go lone

 • Go tseleganya bidio le modumo

 • Go tsenya bidio le modumo ka khouto

 • Go tlhama didirisiwa tsa go maketa

 • Go tlhama Dimmedia-ntsi le go di tlhabolola (Go kopanya bidio, modumo le dipopae mo porokeramong e e kgonang go tshwara motlotlo le wena)

 • Dinepe tsa dijethale tsa setudio

 • Go gatisa di-CD le di-DVD (Go Gatisa Dikhabara)

 • Go fetola dibidio le go di tsenya dikhouto gape (sk, DVCPro; DV; HDV; DVCAM; VHS; Difilimi tsa 8mm; BetaCam…) le dilo tse di kgonang go reediwa (ditheipi tsa dilo tse di kgonang go reediwa; di-LP) go fitlha ka DVD/CD

 

 

d-Media e tlhomeletswe ka dikago tse di latelang

 

Setudio sa dibidio se se nang le:

 • Autocue

 • Dikhemera tsa HD,

 • Dimaekerofouno

 • Dipone tsa go tshuba - 

 • Sekerini se se tala

 • Dikhemera tsa ditokumente
   

diphaposi tsa go tseleganya modumo le bidio tsa:

 • mantswe a a gatisitsweng

 • Go dirisa dipopae

 • Ditshwantsho tsa botegeniki jo bo kgethegileng

 • Dimmedia-ntsi

 

Go botsa dipotso tse di oketsegileng kgotsa ka ditlhwatlhwa, ikgolaganye le rona mo atereseng ya video@nwu.ac.za