NWU, Baithuti ba ka moso

BAITHUTI BA KA MOSO

Go nna moithuti wa YBB

O bulegelwa ke ditšhono fa o ikwadisetsa go nna moithuti mo Yunibesiting ya Bokone-Bophirima. Mmogo le thuto ya maemo a a kwa godimo ya thešiari, re go solofetsa botshelo jo bo monate jwa go ithuta le tshono e e seng kana ka sepe ya go godisa ditalente tse o nang le tsone tsa metshameko, botsweretshi le setso, tirelosetšhaba le boeteledipele mo baithuting.

Mosola o mongwe wa go ithuta fano ke bontsi jwa kemonokeng e e seng kana ka sepe e o tlileng go e newa, e seng fela mo diphaposing tsa rona tsa botlhatlheledi mme gape le ka thuso ya madi a dithuto tsa gago fa o a tlhoka, go go naya kgakololo gore o kgone go tlhopha dithuto tsa gago sentle mmogo le mekgele ya gago ya tiro, mmogo le go newa ditirelo tsa khupamarama malebana le botsogo le boitekanelo jwa gago.

Bonno kwa dikagong tsa bonno tsa baithuti ba rona mo dikhamphaseng tsotlhe tse tharo ke jwa manobonobo, ga bo kgakala le mafelo a a botlhokwa, e bile bo rulagantswe sentle mme gape bo sireletsegile. Ditirelo tsa ka gale di akaretsa tshireletsego ya diura di le 24, diresetšhurente tsa baithuti, diphaposi tsa go bogela thelebišene, diphaposi tsa go dirisa dikhomphiuta mmogo le diphaposi tse di nang le dilo tsotlhe tsa go tlhatswa diaparo le go aena. Dikago tsotlhe tsa bonno di gaufi le mafelo a thutelo a YBB, a botsamaisi le mafelo a metshameko.

Mosola o mongwe wa go ithutela mo YBB ke gore dituediso tsa rona ga se tse di kwa godimodimo e bile di tshwanela thuto e o tlileng go e newa. Mme dibasari le thuso ya madi a go ya go ithuta tsone di newa baithuti bao ba ithutang ka natla ba tota ba tshwanelegelang go di newa e bile ba tlhoka thuso ya madi.