NWU, Magoro & Dikolo

MAGORO & DIKOLO

Jaaka yunibesiti ya dikhampase tse di farologaneng, YBB e naya baithuti dilo tse di farologaneng gore ba itlhophele mo go tsone, e leng dithuto le bonno. Dikhampase tseno ka boraro jwa tsone di na le magoro a le 15 a borutegi, ao fa a le mmogo a nang le dikolo di le 50. Magoro mangwe gape a na le ditikatikwe le ditheo tsa dikhoso tse dikhutshwane, mefuta e mengwe ya go tlhabolola dikgono tsa tiro le ditirelo tse di farologaneng tsa mo baaging le tsa kgwebo.

 

Dikhampase

• Khampase ya Mafikeng
• Khampase ya Potchefstroom
• Khampase ya Khutlotharo ya Lekwa


 

Khampase ya Mafikeng

Khampase eno e na le magoro a le tlhano a borutegi a a nang le dikolo di le 14 le ditikatikwe tse di farologaneng.

Magoro

• Temothuo, Saense le Thekenoloji
- Sekolo sa Disaense Tsa Temothuo
Sekolo sa Disaense Tsa Tikologo le Boitekanelo
Sekolo sa Disaense Tsa Mmetshe le Bonetetshi
- Tikatikwe ya Dithuto tsa Boitekanelo Jwa Diphologolo
- Tikatikwe ya Patlisiso ka Mowa le Metsi
Centre for Applied Radiation and Technology (CARST)

• Kgwebo le Botsamaisi
Sekolo sa Kalogo sa Kgwebo le Boeteledipele
Sekolo sa Disaense Tsa Bobalamatlotlo le Botsamaisi
Sekolo sa Disaense Tsa Ikonomi le Ditshwetso
Tikatikwe ya Kgwebo le Botsamaisi
Sekolo sa go Katisa Boeteledipele Jwa Bommaespala

• Thuto
Sekolosa Dithuto Tsa Pele ga Lekwalo la Boalogane
Sekolo sa Dithuto Tsa Morago ga Lekwalo la Boalogane
Sekolo sa go Tsweletsa Thuto Pele

• Disaense Tsa Mekgwa ya Batho le Tsa Loago
Sekolo sa Disaense Tsa Mekgwa ya Batho
Sekolo sa Disaense Tsa Loago
Sekolo sa Morago ga Lekwalo la Boalogane le Patlisiso

• Molao
- Sekolo sa Dithuto Tsa Pele ga Lekwalo la Boalogane
- Sekolo sa Dithuto tsa Morago ga Lekwalo la Boalogane
- Tikatikwe ya Molao ya Baagi

Boela kwa godimo


 

Khampase ya Potchefstroom

Khampase eno e na le magoro a le robedi a a nang le dikolo le ditikatikwe tse di fetang 30.

Magoro

• Diatshe
Sekolo sa Dipuo
Sekolo sa Dithuto Tsa Loago le Puso
Sekolo sa Mmino
Sekolo sa Dithuto Tsa Tlhaeletsano
Sekolo sa Filosofi

• Disaense Tsa Ikonomi le Botsamaisi
Sekolo sa Kgwebo sa Potchefstroom
Sekolo sa Disaense Tsa Bobalamatlotlo
Sekolo sa Tsa Ikonomi
Sekolo sa Botsamaisi jwa Kgwebo
Sekolo sa Disaense Tsa Lefapoha la Tsa Badiri

• Disaense Tsa Thuto
Sekolo sa Thuto
Sekolo sa go Tsweledisetsa Pele Thuto ya Barutabana
Sekolo sa dipatlisiso ka Kharikhulamo

 

Boenjenere
  - Sekolo sa Boejenere Jwa Dikhemikale
  - Sekolo sa Boenjenere Jwa Motlakase, Eleketeroniki le Dikhomphiuta
  - Sekolo sa Boenjenere Jwa go Kheneka

Disaense Tsa Boitekanelo
Sekolo sa Saense ya Di-Biokinetic, Boitlosobodutu le Metshameko
Sekolo sa Famasi
Sekolo sa Disaense Tsa Thuto ya go Dira ga Mmele, sa Dijo Tse di Nang le Dikotla le sa Badirisi ba Dikumo
Sekolo sa Disaense Tsa Mathata a Tlhaloganyo mo Loagong
Sekolo sa Booki

• Disaense Tsa Tlhago
Sekolo sa  Disaense Tsa Bonetetshi le Tsa Dikhemikale
Sekolo sa Disaense Tsa Tikologo le Tlhabololo
Sekolo sa Disaense tsa Khomphiuta, Dipalopalo le Mmetshe
Tikatikwe ya Mmetshe wa Kgwebo le Ditharabololo Tsa Kgwebo
Tikatikwe ya Bolaodi Jwa Tikologo
Tikatikwe ya go Tsiboga ga Methabolisime ya Batho

• Thutabomodimo
Sekolo sa Dithuto Tsa Baebele le Dipuo Tsa Baebele
Sekolo sa Dithuto Tsa Dikereke Tsa Bokeresete

- Greenwich School of Theology

• Molao

- Senthara ya Molao wa Bosetšhaba le Tlhabololo
- PER
- NWU Students Law Review

Boela kwa godimo


 

Khampase ya Khutlotharo ya Lekwa

Khampase eno e na le magoro a le mabedi a a nang le dikolo di le supa.

Magoro

• Dithuto tsa mekgwa ya batho
- Sekolo sa Disaense Tsa Loago
- Sekolo sa Dipuo
- Sekolo sa Disaense Tsa Motheo
- Sekolo sa Disaense Tsa Thuto

Disaense Tsa Ikonomi le Thekenoloji ya Tshedimosetso
Sekolo sa disaense tsa palomatlotlo
Sekolo sa Thekenoloji ya Tshedimosetso
Sekolo sa Disaense tsa Ikonomi
 

Boela kwa godimo