NWU celebrates youth month

NWU e keteka kgwedi ya bašwa

Molaetsa go tswa go Motlatsamokanseliri, Mop Dan Kgwadi: Letsatsi la Bašwa 2019

Ke dingwaga di le 43 jaanong e rile bašwa ba Aforikaborwa ba ema mme ba utlwisa mantswe a bone mme ba fetola tsela ya hisetori. Letsatsi la Bašwa ke letsatsi le mo go lone re ipelang mme re amogelang karolo e bašwa ba e tsereng mo hisetoring le e ba tshwanetseng go e tsaya mo bokamosong gore ba abele mo tlhabololong ya naga ya rona.

Maitlamo, maatla le boeletsi tse di bonweng mo ditiragalong tsa letlha la 16 Seetebosigo 1976, di tshwanetse go nna motswedi wa tlhotlheletso mo bašweng ba gompieno. Tiro ya rona re le yunibesiti e re baya mo boemong jo bo leng nngwe ka mofuta gore re tsamaise maatla le boeletsi jwa batho ba bašwa ba gompieno go nna ba ba phelang ka ditoro gompieno mme ba nne ba ba diragatsang ka moso.

Mo go bopeng ga baithuti ba rona go nna baagi ba boikarabelo, ba ba akanyang ka go tlhobaetsa, batlhamasešwa le bommampodi ba go siamisa boago, re baakanya bašwa ba rona go tlamparela phetogo mme ba diragatse kutlwalo. Tlhopha go bona dikgwetlho di le ditšhono, tse di ka netefatsang ponelopele e e ntšhwa mme di le ditšhono tsa tlhamosešwa.

Re le morafe wa yunibesiti re tlaa tswelela go rotloetsa kakaretso ya boago le tirisanommogo ka Letsatsi la Bašwa,  fa re ntse re lekela pele go nna yunibesiti ya mo Aforika e e amogelwang ke ditšhabatšhaba, e e itlhaolang ka sekolašipi e e tseneletseng, e e arabelang ditlhokego tsa boago mme e na le mowa wa tlhokomelo.

A re tsweleleng pele go aga yunibesiti e e  arabelang ditlhokego le maikaelelo a naga ya rona.

Gotlhe go simolola fano.

Ke eng se se botlhokwa mo go wena ka o le mošwa wa Aforikaborwa?

Letsatsi la Bašwa le raya eng mo go wena?

News Stories

Amberley, an angel in disguise

NWU student to partake in African bodybuilding championship

World applauds NWU student for food security solution

NWU is Varsity hockey champion!

Thousands attend NWU career fairs

NWU Open Days: a chance to map your future

Top performing trio applauded by international honor society

Postgraduate students peek behind the curtain of applied microeconomics

NWU to host world-renowned experts at first ever BRICSCESS and SASMA joint conference

Dynamite dame kicks dust in the eyes of competitors

NWU student wins with waste project

NWU student leaders continue to make their mark

Mobile gamer completes the ultimate quest: a PhD

Deaf student breaks boundaries

Former construction worker is building a future at the NWU

The limit does not exist for Selouna

No mountain high enough for the NWU’s Letlhogonolo Mafela

 #ThusaNgwanaGeno gives back

Samsung helps NWU turning potential into power

NWU’s Ikateleng continues to empower

 Muffineers enjoy the sweet smell of entrepreneurial success

 NWU gives his dreams wings