North-West University, Ka ga Rona, Theology

LEGORO LA THUTABOMODIMO

Ka Ga Rona                                                                                      Virtual Tour

Legoro la Thutabomodimo la Yunibesiti ya Bokone-Bophirima le ruta seanese ya Thutabomodimo mo mokgatlhong o o Tlhabolotsweng. Seno se raya go lemoga gore Lefoko la Modimo, Baebele, le nnileng gone ka ntlha ya tlhotlheletso ya Moya o o Boitshepo le gore le ka ikanngwa. Ono ke motheo o dikai tsotlhe (go akaetsa le tsa rona) di tshwaiwang diphoso ka dinako tsotlhe ka go dira patlisiso ka tsone le go di fetola, le go amogela maloko a badiri le baithuti ba ditumelo tse dingwe tsa thutabomodimo ba ba tlotlang ditumelo tse dingwe tsa thutabomodimo tse di Tlhabolotsweng mo thulaganyong eno ya go amogelwa ga botlhe.

Legoro la Thutabomodimo la Yunibesiti ya Bokone-Bophirima le ikaegile ka mokgatlho o o Tlhabolotsweng. Ka tsela eno le lemoga kgolagano ya hisitori e le nang le yone le Tlhabologo ya lekgolo la dingwaga la bo 16 le la bo 17, le Sekolo sa Thutabomodimo sa RCSA le PU ya CHE mo lobakeng lwa 1869 go fitlha ka 2004. Mokgatlho wa Tlhabololo o bontsha temogo ya gore Lefoko la Modimo, e leng Baebele, le nnile gone ka ntlha ya tlhotlheletso ya Moya o o Boitshepo le gore le ka kgona go ikganngwa. Mo go ithuteng ga rona Thutabomodimo ka tsela e re ithutang saense ka yone, re amogela le go tlotla tsela e e Tlhabolotsweng e re lebang Modimo ka yone le Lefoko la Modimo le le kwadilweng jaaka tshenolo e e tswang go Modimo Baebele – mo godimo ga tshenolo ya gagwe e re e bonang mo popong ya gagwe – ke sedirisiwa se re ka ithutang saense ka sone. Tshenolo eno e etelelapele go ruta le go ithuta, go dira patlisiso le go tsenya bokgoni tirisong e bile e re kaela ka go sedifalediwa ke tiro ya Moya o o Boitshepo. Go nna kgosi ga Modimo, ka ntlha ya boemo jwa gagwe jo bogolo go feta jwa botlhe le go nna botlhokwa ga gagwe mo Baebeleng, go lejwa e le motheo o go simololwang ka one wa go tlwaediwa thuto ya Thutabomodimo.

Mokgatlho o o tlhabolotsweng ono le dikgopolo tsa one o akaretsa dikai tsotlhe (go akaresa le tsa rona) tsa thuto e e Tlhabolotsweng ya saense tsa go dira ditshekatsheko ka metlha le go tshwaya diphoso, mmogo le go ithuta dikai tse dingwe tsa thutabomodimo le dingwao tsa teng le go amogela maloko a mangwe a badiri le baithuti ba ditumelo tse dingwe tsa thutabomodimo ba ba tlotlang mokgatlho o o Tlhabolotsweng le go amogelwa ga botlhe mo Legorong la Thutabomodimo.

 

Go tsenngwa tirisong ga mokgatlho ono

Fa Legoro leno le ntse le ithuta Thutabomodimo, boikaelelo jwa lone ke go direla kereke le batho mo setšhabeng, mo nageng ya rona le kwa dinageng di sele, ke go tokafatsa tumelo ya Bokeresete,  go tlhabololwa ga kereke,  le go ntšhafatsa boitshwaro jwa setšhaba.  Ka jalo re katisetsa batho thutabodimo le go ba tlhomelela ka thuto ya boleng jo bo kwa godimo, jaaka go dumalanwe le madumedi a mangwe a  a rileng. Go ya ka pholisi ya YBB, mananeo a dithutego a rutwa batho ba ba batlang go nna baithutabomodimo ba seporofešenale kgotsa ba ba batlang go newa katiso ya thuto ya thutabomodimo ya boleng jo bo kwa godimo le/kgotsa ya diporofešene tse dingwe tse di jaaka tsa barutabana, bagakolodi, baithutatlhaloganyo le babatlisisi. Mo go tlhabololweng ga setšhaba sa Aforikaborwa, Legoro le amogela maikarabelo a lone go leba dilo ka tsela e e Tlhabolotsweng le go thusa fela thata ka go thusa setšhaba sa rona ka dilo tse di se tlhokang le tse di se batlang, go ikaegile ka bokgoni jwa babatlisisi ba  sone, go ya ka pholisi ya patlisiso ya Legoro.

Dikamano tsa Legoro le naga ya rona le dinaga tse dingwe le dikgolagano tsa lone tse di kgethegileng le go dirisana mmogo go ya ka ditumalano tse di dirilweng le ditheo tse dingwe di le mmalwa tsa thutabodimo mmogo le baithutabomodimo ba bangwe ba dingwao tse dingwe di netefatsa tsela ya lone ya saense e e botlhokwa ya go dira dilo ka tshosologo le go amogela botlhe. Legoro la Thutabomodimo le dira tekolo ya boleng jo bo kwa godimo ya seporofešenale ya ka gale ya mo nageng ya rona le ya dinaga di sele le go lekolwa ga boleng jwa tekanyetso ya akatemi le go nna maleba ga go ithutwa ga Thutabomodimo mo Legorong le go akarediwa mo mananeong a yone a dithutego.

Go ithutwa ga Thutabomodimo le, go ruta le go ithuta, le go dira patlisiso mo Legorong go a fetofetoga e bile go ka tshwaiwa diphoso le go latela phetogo e e mosola le e e siameng le go tlhabololwa. Go fetofetoga gono ga yone mmogo le go amogelwa ga yone ga go dire fela go dikarolo tsa mekgwa ya go ruta thutabomodimo le go nna le kitso ka yone mme go amana gape le go dirisa mekgwa ya saense le thekenoloji.