Mop Alta Schutte

Mop Alta Schutte

Go tseela pelong ntwa kgatlhanong le kgatelelo ya madi e e kwa godimo

Leina le le itsiweng thata mo tikologong ya boditšhabatšhaba mo patlisisong ya botsogo jwa batho ka kgatelelo ya madi e e kwa godimo, Mop Alta Schutte ke monetetshi wa botsogo jwa batho mme ke moporofesara wa patlisiso kwa HART (Hypertension in Africa Research Team) wa Yunibesiti ya Bokone- Bophirima.

Ene o simolotse Lefelo la patlisiso la HART a le mokaedi wa go simolodisa ka 2008. Boitseanape jwa gagwe bo dirile gore a thapiwe go nna monnasetulo wa SARChi mo Go lemogeng Pele ga le go Thibela Malwetse a Tikologo ya madi mo Aforikaborwa ka 2013.

Mop Alta, yo o nnang le kelofatso ya B2 go tswa go NRF ke mmatlisisi wa kakgolo wa senatla wa ditšhabatšhaba.

Ene o nnile le Moperesidente wa Mokgatlho wa Boditšhabatšhaba wa Kgatelelo ya madi e e kwa godimo go tloga ka 2018 mme o ne a le motlatsamoporesitente wa mokgatlho go tloga ka 2016 go ya go 2018. Gape o ne a le Moperesidente wa Mokgatlho wa Kgatelelo ya madi e e kwa godimo wa Aforika ya Borwa go tloga ka 2014 go 2016.

Mop Alta o tshwere mefutafuta ya didikerii tsa Yunibesiti ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete. O na le PhD ya Fisioloji (2002), MSc ya Fisikoloji (2001) ka naledi, BSc Onase ya Fisioloji (2000) ka naledi le BSc ya Fisioloji le Saense ya Motsamao wa Batho ka (1999), le yone ka naledi.

Ka go itsiwa go amogela diawate, ene ke moamogedi wa dikabelo tsa maemo a a kwa godimo mo gae le kwa ditšhabatšhabeng di le 17.

Gape o amogetse Dikabelo di le 32 tsa NSTF ya Borwa, tse di itsiweng di bidiwa “Science Oscars”, Kabelo ya Basadi mo Saenseng go Itlhaola a le Mosadi wa Mošwa mo Saenseng le gape Kabelo ya Boitseanape go tswa go Mokgatlho wa Fisioloji wa Aforika ya Borwa ka 2017 fa go ka bidiwa palo ya dikabelo.