Legoro la Batho | Khamphase Ya Khutlotharo ya Lekwa

NWU Faculty of Humanities

Amogelesega mo Legorong la Botho

Legoro la Botho mo Khamphaseng ya Khutlotharo ya Lekwa ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU Vaal) nako yotlhe e leka go nna lefelo la katiso ya baithuti ba boleng jo bo kwa godimo, ba dikgono tse dintsi le ba ba kgonang go bopa sešwa.  Legorobotho le ikgogomosa go naya tiro ya go ruta le go ithuta ya maemo a a lekanang le a lefatshe, ka dithulaganyo tsa maikemisetso tse di tsetsepetseng, ka dikakanyo tsa poposešwa le ka phisego.

 

Ithute Mo

  Didikerii le Diporokerama   Patlisiso   Dikolo   Ka ga rona