NWU, 2004-2006 Archive, Today @ NWU

DIKGANG

Dikgang akhaefe 2004-2006

 1. YBB e tlile go tlhoma Setheo sa Kgwele ya Maoto

 2. YBB e tsenela tiro e e ntšhwa ya dimelione di le R15 mil

 3. Ikitsise Modulasetulo yo Montšhwa wa Khansele

 4. Speaking up pays off for 11 lucky winners

 5. Sedirisiwa se Sesha sa go Ithuta Se se Mo Inthaneteng se se Tlhamilweng ka go Tshwaraganelwa sa NWU - 21/09/2006

 6. Go tlhomiwa Setheo se Sesha sa NWU-PUK FNB se se Dirang ka Natla mo Metshamekong - 12/09/2006

 7. NWU Annual Report Finalist in the SA Publication Competition

 8. NWU Constitutes Board of Donors - 22/08/2006

 9. London South Bank University Vice-Chancellor to visit North-West University - 18/08/2006

 10.   HEAIDS programme director meets with institutional management - 16/08/2007

 11.   Deputy Minister impressed with NWU`s research on persistent organic pollutants - 10/07/2006

 12.   FNB to sponsor New NWU High Performance Institute to the tune of R2million - 13/06/2006

 13.   Education Minister allocates additional funds to NWU - 22/05/2006

 14.   Council approves institutional plan for the North-West University - 15/05/2006

 15.   New records management system for NWU - 17/04/2006

 16.   National Construction Week 27 July- 03 August 2006 - 07/04/2006

 17.   Ikateleng project continue to bear fruits -17/02/2006

 18.   Students`registration process runs smooth -16/02/2006

 19.   NWU scoops diamond arrow award -15/02/2006

 20.   Maboko a maswa mo Yunibesithing ya Bokone-Bophirima - 08/02/2006

 21.   Project to help women on farms a finalist in competition - 23/09/2005

 22.   Kilimanjaro: They made it! - 14/09/2005

 23.   Borasanese ba Dikotla le Babatlisisis ba lebeletswe go kopana go tsenela kopano ka ga Merero ya Dikotla - 13/09/2005

 24.   Khampase ya Vaal Trianlge e ipela ka rekoto ya yona ya diPhD monongwaga - 12/09/05

 25.   World Intellectual Property Organisation (WIPO) - 16/08/2005

 26.   CText does it again - 02/08/2005

 27.   Japanese delegation visits NWU - 02/08/2005

 28.   Tutu o gwetlha baagi ba London tweletsa motlholo ba beeletse mo thutong ya mo Aforika Borwa - 27/06/2005

 29.   Arts and Culture Department honours Professors - 13/06/2005

 30.   Baithuti ba le makgolokgolo e nna ditokololo tsa Mokgatlho wa Golden Key - 06/06/2005

 31.   Motlatsa-Mokanseleri wa rona ke Monnasetulo yo montšhwa wa Aardklop - 30/05/2005

 32.   NWU e amogela R500 000 ya go nna moitshimololedi yo o tsweletseng pele go gaisa mo Aforika Borwa - 20/05/2005

 33.   Eloff o tlhophiwa go nna Motlatsa-monnasetulo wa HESA- 1//05/2005

 34.   NWU e aba didikerii di le 158 tsa MBA - 06/05/2004

 35.   Tlaya, re opele - 04/05/2005

 36.   Re kgonne go diragatsa ka tsiamo ka 2004 - 13/04/2005

 37.   Koketso ya tuelo ya badirimmogo ke diporosente tse thataro - 08/04/2005

 38.   MOREKETORO O MONTŠHWA WA KHAMPASE YA MAFIKENG O THAPILWE KWA YUNIBESITHI YA BOKONE-BOPHIRIMA - 26/11/2004

 39.   Botsamaisi le diyunione ba saena ditumalano - 16/11/2004

 40.   Batho ba dikakanyontšhwa ba ba tsogileng ba kotula moputso - 05/11/2004

 41.   The worst hailstorm in years - 28/10/2004

 42.   Khampase ya Potchefstroom e tshwara letsatsi le le khutshwane la phuthologo - 25/10/2004

 43.   Opela pina… - 22/10/2004

 44.   Kgatelopele e dirilwe kwa kopanong ya Khansele - 11/10/2004

 45.   Yunibesiti ya ntlha go thapa baeteledipele ba ba kwa godimo - 27/08/2004

 46.   Setlhopha sa NWU se tabogela go fetsa - 10/08/2004

 47.   Batsamaisi bagolwane ba tla thapiwa gautshwane - 26/07/2004

 48.   Yunibesiti e thapa botsamaisi bogolwane - 18/06/2004

 49.   Mafikeng Campus to re-open to students - 12/05/2004

 50.   Motlatsa-Mokhansele o montshwa go netefatsa katlego ya kopano ya ditheo tse pedi tsa thuto e kgolo - 7/05/2004

 51.   Premier honoured by North-West University - 29/04/2004

 52.   University council chooses transparent route in appointing vice-chancellor - 12/03/2004

 53.   North-West University appoints chairperson of Council - 12/02/2004