Go tswa go Motlatsamokanseliri

Kanego go tswa go Motlatsa-Mokanseliri ka Pholisi ya Dipuo ya YBB

26 Mopitlwe 2018

Tirego ya go boeletsa pholisi ya dipuo ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima(YBB) e tlisitse dipuisano tse di bophara le tse nako e nngwe di agang mo media le mo medieng ya loago le magareng a batsayakarolo.

Setlhopha sa Tiro sa Pholisi le Leano la Dipuo, se se thapilweng ke Senete se se etelwang pele ke Mop Robert Balfour, Mothusa Motlatsamokanseleri wa go ruta le go ithuta, ba ela tlhoko mme ba balela dikakanyo tsotlhe tse di amogelwang mo tirong ya bone ya go baakanyetsa le go tlisetsa Senete le Khansele tlhagiso ka ga pholisi ya dipuo.

Ke nako e e botlhokwa go lebelela dintlha tse di botlhokwa tse di tshwanetsweng go elwa tlhoko mo tiregong e.

Re itse mme re ipolela ntlha ya gore Pholisi le Leano la Dipuo ya rona e tshwanetse go arabela ditlhokego tsa ditlhopha tse di farologaneng tsa batsayakarolo mme nako e nngwe e kete dintlha di a thulana. Le fa go le jalo, re tsaya taelo ya rona mo Pholising ya Dipuo ya Thutogodimo (Language Policy for Higher Education (LPHE)) e e laolang tikologo ya dipuodintsi e e ka dirisiwang le gape re laolwa ke go Molao wa rona wa Yunibesiti o o laolang gore e tshwanetse go ka fetolwa mme e dirisiwe mme e baakanye go se lekalekane ga dipuo jaaka pele mme e tshwanetse go rotloetsa bopuontsi, go tsena dithutong le kopano le mowa wa go amogelana.”

YBB nako yotlhe e bonwe e le lefelo la dipuodintsi mme e ikemela go isa pele popego ya teng ya bopuontsi; mme ka jalo go fopholetsa ga jaanong jaana gore yunibesiti e ikaeletse go nna ya puo e le nngwe fela ke go phatlalatsa maaka le se e seng nnete.

Pholisi ya dipuo ya YBB e tshwanetse go tsamaisana le LPHE mme e arabele ntlha ya gore dipuo le go ya dipuong go tshwanetse go tlhabololwe. LPHE e dira taolo e e totobetseng gore go nne le tlhabololo ya maleme a Aforika gore go diriwe bophara go tsena mo dithutong le gore go oketswe katlego ya baithuti. Dikaelo tse di baya pateletsego mo yunibesiting gore e tshwanetse go dirisa mefuta ya didiriswa go diragatsa kgang e, go akaretsa le puo ya go ruta, phetolelo ya dibuka le dikaedi tsa go ithuta le go toloka ka nako e le nngwe le morago ga nako. Tse tsotlhe ke mekgwa e e tlhametsweng go ema nokeng ga bokgoni jwa go tsena le jwa go oketsa katlego ya baithuti.

Dikakanyo le go laola gore go dirisiwe Seesimane kgotsa Seaforikanse fela go nna kgetho ya thuto mo YBB ke go sa tsamaelane le se re se ikaeletseng mme ke se se senyang fela tirisanommogo. Potso ga se gore go emiwe nokeng puo efe, mme ke gore go ka diriwa eng go kgonisa dipuo tse dingwe go ka dira go thusa thuto mo YBB?

Diitlhagiso tsa mefuta e mebedi fela gape e na le kgonego ya go tlhobogana le go re tlosa mo tseleng ya go netefatsa phetolo ya akatemi le tomaganyo ya ditlhopha tsa batho ka mokgwa wa go dirisa dipuo tse di farologaneng mme re se di latlhele kwa thoko fela. Go oketsa bophara jwa go ka tsena mo dithutong go arabela ka bobedi, maikaelelo a thuto le a phetolo mme ke ka ntlha e fa go bonwa khamphase e le nngwe ka puo e le nngwe go sa tsamaisane le ponelopele ya thuto le pharologano mo YBB.

Go botlhokwa gore go elwe tlhoko mafoko a Moatlhodi wa Kgotlatshekelokgolo ya Molaotheo, Johan Froneman e rile a rotloetsa balweladipuo go lemoga gore “ditshwanelo tsa dipuo tsa batho ba bangwe di na le tharaano e kgolo, tsholo ya batho le dipuo ka mokgwa o o sa lekalekaneng ya batho ba ba gatelelwang ba ditso tse dingwe mo nakong e e fetileng le gape go se tsweletse go nna teng ga tshiamelo e e nneng e le teng mo hisitoring.”

Go na le babui ba ba ngangang gore Khamphase ya Potchefstroom ya YBB ke khamphase ya bofelo mo nageng mo Seaforikanse e bonwang e le yone fela puo ya go ruta le go ithuta le gore e tshwanetse go tshegetswa fela jalo, le fa go ka tlogelwa dipuo tse dingwe ka morago. Nnete ke gore Khamphase ya Potchefstroom ga se Khamphase e e leng ya Seaforikanse fela mme ke kgale e sa tlhole e le yone.

Mo Khamphaseng ya Potchefstroom bontsi jwa mananeothuto a morago ga kalogo a rutiwa ka Seesimane. Mananeothuto a pele ga kalogo a rutiwa ka mefutafuta ya dipuo le ka mekgwa e e farologaneng (dipuo tse di bapileng, go tolokelwa le ka puo e le nngwe) jaaka go laolwa ke mabaka a thuto le / kgotsa jaaka go tlhokega go tswa go mebele ya boithutelo.

Go nganga gore Potchefstroom ke lefelo la Seaforikanse fela ke go fosa le go se tlhaloganye akatemi le baithuti le mananeothuto a teng. Dikakanyo tse di na le kotsi ya go lebisa megopolo le dikakanyo mo kemong e e seng nnete mme di sa thuse go aga tirisanommogo ka go dirisa dipuo tsa rona le go netefatsa katlego ya akatemi le go tlhaloganyana mmogo.

Bonnye jwa babui ba re gatwe batsamaisi ba setse ba tsere tshwetso ya gore pholisi ya dipuo ya YBB ke eng. Se ga se nnete. Batsamaisi, fela jaaka popego tsotlhe tsa borerisani, ba tshwanetse go sekaseka mekgwa yotlhe e e ka dirisiwang go oketsa go tsena ga baithuti le go oketsa katlego ya bone mme gotlhe go tsamaisane le bokgonitswelelopele ba yunibesiti e le morafe mme e le setheo.

Magatwe a gape a lebala ntlha ya gore pholisi ya dipuo e dumelelwa ke Khansele ya YBB morago ga tumelelo ya Senete. Go baya leina boeteledipele go re bone ke baitimokanyi kgotsa bone ke batsietsi ba setlhopha sengwe sa babui ba dipuo, go sedifatsa gore ba nolofatsa ditharaano mme ba ganela dinnete tsa molaotheo mme ba tsepama mo mabakeng a bong, puo le tlhaolo, tsotlhe tse di sa tshegediweng ke Baaforikaborwa ba ba akanyang. Baaforikaborwa ba ba boikarabelo ba tshwanetse go akanya le go amega ka kgang ya go aga setšhaba sotlhe, ineela ntlha e.

Ke a itse gore bontsi jwa baithuti, badirimmogo le baalumni ba rona ga ba batle mme ga ba rate maiteko a a go kgaoganya, mme ba batla fela go tlamparela tikologo ya rona ya dipuodintsi le go letlelela gore mongwe le mongwe a ikutlwe gore o a amogelwa.


Ditherisano ke senotlolo mo tirong ya poelelo ya pholisi ya dipuo ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

9 Mopitlwe 2018

Poelelo ya dilemo tse tlhano le tse tlhano ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima(YBB) ya Pholisi le Leano la Dipuo e diragala jaanong jaana mme go akaretswa le tiro e e tseneletseng ya therisano mo baameging le mo dithulaganyong tse di farologaneng. Dipholisi tsotlhe tsa YBB di fetisiwa tsotlhe mo tirong ya go boeletswa morago ga gore go amogelwe mosolatogamaano, popego le molao o mošwa.

Setlhopha sa tiro se amogela dikakanyo tsa baamegi botlhe mme se kopa go tsaya karolo ga maloko otlhe a morafe wa yunibesiti mo ditirong tsa therisano.

Mefutafuta ya batsayakarolo, go akaretsa le diboto tsa magoro, Konwokeišhene, Senete, baakatemi, badiri ba go ema nokeng, baemedi ba baithuti le Foramo ya Setheo, botlhe ba kopilwe mme ba tlaa kopiwa gore ba fane ka pegelokarabo le go tlisa dikakanyo tsa bone.  Patlisiso ya mokgwa wa seeleketeroniki e diriwa jaanong jaana gore go amogelwe ditshitshinyo tsa badiri le baithuti. Senete ya YBB, ka e le mmele wa puso ya akatemi, e tlaa na le tšhono ya go tlisa tshitshinyo mo pholising le mo leanong, pele e ka isiwa kwa Khanseleng ya YBB ka kgwedi ya Seetebosigo 2018 gore e e siamisetse.

Setlhopha sa Pholisi le Leano la Dipuo e amogetse tiro ya yone go tswa go Balaodi ba Yunibesiti le Senete ka kgwedi ya Diphalane 2016 mme go tloga koo ba ne ba tsweletse go tsamaisa tirego e. Terafote ya ntlha ya pholisi e ilwe ya buisanwa kwa kopanong e e neng e se ya tlwaelo ya Senete ka Seetebosigo wa 2017.

Pholisi ya jaanong jaana ke Pholisi ya Dipuodintsi tsa Tiragatso, e e reng gore e ka fetolwa ka mokgwa o o tlhokegang go arabela ditlhokego mo maemong a a farologaneng. Sekao sa kgonego ya go ka fetoga ke mokgwa wa go ruta dithuto ka dipuo di le pedi mo dikhamphaseng tsa Potchefstroom le kwa Khutlotharong ya Lekwa. Sekao se sengwe ke tirelo ya go toloka ka nako e le nngwe mo dithutong le mo dikopanong go ya le go boa magareng a dipuo tsa Setswana, Seesimane le Seaforikanse.

Go bonagala sentle gore re ka se kgone gore re fitlhelele kwa bokhutlong re na le pholisi le leano la dipuo ka puo e le nngwe fela ka gore ka bobedi, molao wa rona le pholisi ya dipuo ya setšhaba ya thutogodimo e laola gore re tsweletse dipuodintsi.  Molao wa rona o mošwa (statute) o dumeletswe la kgwedi ya Mopitlwe wa 2017 mme e laola ka go re: -

“Pholisi ya dipuo ya yunibesiti e laolwa ke khansele go tsamaisana le kgaolo ya 27(2) ya Molao, e tshwanetse go ka fetolwa mme e dirisiwe mme e baakanye go se lekalekane ga dipuo jaaka pele mme e tshwanetse go rotloetsa bopuontsi, go tsena dithutong le kopano le mowa wa go amogelana.”

(Kgaolo ya 7(6) ya Molao wa Yunibesiti ya Bokone-Bophirima)

 


 

Letsholo la metsi la bodirediloago

23 Tlhakole 2018

Thitokgang ya Boditšhabatšhaba ya Tiro ya Loago ya 2018 ke go tsweletsa bokgonitswelelopele jwa morafe le tikologo.  Go tsibogela thitokgang e le tlhokego ya metsi kwa Kapa, Lefapha la Bodirediloago, mo Khamphaseng ya Potchefstroom, le simolotse letsholo la go kgobokanya metsi mme ba tlhotlheletsa botlhe go boloka metsi le go abela metsi a a tla isiwang kwa Kapa ke mokgatlho wa Gift of the Givers.

Lefapha la Bodirediloago ba dirisane mmogo le Yusuf Abramjee go tsosa kitso ka tlhokego e kgolo ya metsi kwa Kapa le gape tlhokego go itse go boloka metsi mo lefatsheng le la rona le le tlhokang metsi.

O tlhotlheletswa gore o ikgolaganye le morulaganyi wa porojeke e mo YBB, Moh Tsaleem Hassim mo nomoreng ya mogala ya 018 299 2195 kgotsa ka imeile kwa: 20062621@nwu.ac.za

Badirammogo le baithuti ba ka tlisa dibotlolo tsa metsi mo lefelong la go abela metsi mo Kagong ya E8, Kamore ya 204 kgotsa ba ka ikgolaganya le Moh Hassim go rulaganya gore ba tle go tsaya metsi.

Le fa dikabelo tse di farologaneng di ka amogelwa, dibotlolo tsa dilitara di le 5 di ka nna kabelo e e botoka go feta.


Kanego go tswa go Motlatsamokanseliri, Moporof Dan Kgwadi, ka ga kakanyo ya Komiti ya Taololbolaodi ya Yunibesiti (University Management Committee (UMC)) ka ga ditiro tsa kwadiso mo Yunibesiting ya Bokone-Bophirima.

22 Ferikgong 2018


Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e ikemiseditse gotlhelele go tlotla kgololosego le ditshwanelo tsa batho botlhe le ditlhopha tsotlhe le gape go tlhomamisa gore botlhe ba dirisanwa ka go lekalekana le ka matsetseleko a botho go botlhe. Go tloga ka tshimologo ya 2018 lenane la Kwadiso le Itshetlego (R&O) maloko a Komiti ya Taololbolaodi ya Yunibesiti ba ntse ba amogela dingongorego le ditshwenyego tse di tshitshinyang gore go ka na le tshenyo ya ditshwanelo tsa botho tsa theo. 

UMC e ile ya tshwara dikopano le baithuti ba ditlhopha tse di farologaneng mo dikhamphaseng tsa Potchefstroom le Mafikeng go tlhomamisa gore a go na le nnete ka ga ditshitshinyo tsa go sa tsholwe sentle le ka tshwanelo. Le fa baithuti ba itumelela ditiro tsa R&O, ka nnete ga ba a itumelela ditiro tse dingwe.

UMC e ile ya atlhola ditiro tse mme ya lemoga gore ditiro tse dingwe ga di tsweletse mosolatogamaano wa YBB mme ga di arabele dipholisi le melawana tse di maleba.

UMC e tsere tshwetso mme e ka sobokanngwa jaaka go latela:

  1. Baeteledipele ba baithuti ba tshwanetse go dira karolo ya bone go bopa mowa go kwadiso mo baithuting botlhe ba YBB go sa lebelelwe mmala puo kampo kwa ba tswang teng.
  2. Puo e tshwanetse go dirisiwa ka mokgwa o o sa tlhaoleng ba bangwe mme o le sediriso sa go lomaganya le go tlhomamisa gore go diragala tlhaeletsano le tlhaloganyo magareng a baithuti. Pholisi ya YBB ya Dipuo e tshwanetse go tlhomelwa nako yotlhe  jaaka gore re tshwanetse go tlhomela bopuontsi mme re dirise ditirelo tsa go toloka jaaka go tlhokega. Fa e le gore ditirelo tsa go tolokelwa di se teng, go tshwanetse go boeletswe ka puo e e tlhaloganngwang.
  3. Diyunifomo tsa Matlobonno [ka go emelana le diaparo tsa letshwaokgwebo tsa YBB] di tshwanetse go dirisiwa fela nako morago ga tiro (morago ya 17h00), mme go fapogwe fela fa e le gore dihutshe tsa matlobonno le dikgetsi tsa mokwatla tse di setseng di rekilwe, di ka dirisiwa.
  4. Le fa go tlhaloganngwa gore baithuti ba tshwanetse go isiwa ba le ditlhopha kwa ditiro di diragalang teng, kgotsa go ya kwa dibebofatsing tsa yunibesiti, ga go ketla go letlelelwa gore ba matšhiwe kgotsa go goiwe mongwe kgotsa setlhopha.
  5. Go goa baithuti ga go letlelelwe gotlhelele le fa go ka na le mabaka gope gotlhelele. 
  6. Baithuti ba ngwaga ya ntlha le dijunia ba tshwanetse go tsholwa ka tlotlo.
  7. Baithuti ba ngwaga ya ntlha ba tshwanetse go letlelelwa gore ba nne le nako ya go ikhutsa
  8. Lenane la semmuso le tlhalosa sentle gore ke diura dife tse di leng teng tsa ditiro tse di farologaneng tse baithuti ba tshwanetseng go tsaya karolo mo go tsone.  Go tima mabone go gatelela baithuti gore ba tshwanetse go robala ga go letlelelwe.

Se se ilwe sa tlhaeletsanwa le baeteledipele ba baithuti le badirammogo ba ba lebaneng. Dikaelo tse di beilweng fatshe di tshwanetse go tlhomelwa ka potlako.

Re dumelana gore baithuti ba bagolo ba tsaya karolo e kgolo mo lenaneng la R&O mme re leboga botlhe ba ba tsayang karolo.  Re tlatsa ka go re taololbolaodi e dula e na le boikarabelo go arabela lenane la R&O mme e tla tswelela go tlhokomela le go lebelela lenane le ka leitlho le le bogale.  Re dumela gore re ka aga setso se se tlhokomelanang se se matlhagatlhaga sa maitemogelo a boithuti ka 2018 le go feta. Tshwetso ya UMC, go ya ka rona e ka nolofatsa YBB e e akaretsang botlhe mme botlhe ba tla amogelwa ka mokgwa o o lekalekanang.

Dikaelo tse ga se gope go leka go ganela le go senya bophelo jwa baithuti mo matlobonnong mo khamphaseng epe. Re tlhotlheletsa ditirwana tsa go ithaopa le tsa go rulaganngwa mme fela di se gatelelwe mo go ope wa baithuti, ba ngwaga ya ntlha kgotsa mo go yo mogolo wa kgale, mme nako yotlhe go tshwanetse go amogelanwe mme go tlotliwe matsetseleko a botho mme ditiro tsotlhe di tshwanetse go nna go tsamaisana le mekgwa le tlhokomelo ya rona.

Re dumela gore tshwetso e ya UMC e ne e tlhokega mme e ema nokeng maitlhomo a rona a gore mo bokhutlong re tlise khumo ya baalogi ba ba ka tlisang phetogo le kabelo e kgolo mo morafeng.

Re tlhoka go tlhabolosa baalogi ba ba kgonang go akanya ba le nosi mme ba nne le bokgoni jwa go sekaseka le go godisa dikakanyo tse di solofetsang. Gape re batla gore ba nne le maphelo a sebele a a monate mme ba dirisane le bophelo jwa setšhaba ka tlhaloganyo. Se se simolola mo yunibesiting.

Go ka netefatsa se, bophelo jwa baithuti le kwa ntle ga phaposiborutelo, bo tshwanetse go ema nokeng tlhabololo le kgodiso ya baithuti. Ka jalo nako yotlhe re tshwanetse go ntšhwafatsa bophelo jwa baithuti mo dikhamphaseng tsa YBB go tsamaisana le mosolatogamaano wa rona.

What's news?

Categories

Student Media

Spokesperson

Enquiries about the NWU in general:
Louis Jacobs: 018-299 4918 / 082 901 6435
Willie du Plessis: 018-299 4915 / 082 590 0692
 
Enquiries related to the vice-chancellor:
Prof Johannes Froneman: 018-299 4902 / 083 263 5075