Go tswa go Motlatsamokanseliri

Kanego go tswa go Motlatsamokanseliri, Moporof Dan Kgwadi, ka ga kakanyo ya Komiti ya Taololbolaodi ya Yunibesiti (University Management Committee (UMC)) ka ga ditiro tsa kwadiso mo Yunibesiting ya Bokone-Bophirima.

22 Ferikgong 2018


Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e ikemiseditse gotlhelele go tlotla kgololosego le ditshwanelo tsa batho botlhe le ditlhopha tsotlhe le gape go tlhomamisa gore botlhe ba dirisanwa ka go lekalekana le ka matsetseleko a botho go botlhe. Go tloga ka tshimologo ya 2018 lenane la Kwadiso le Itshetlego (R&O) maloko a Komiti ya Taololbolaodi ya Yunibesiti ba ntse ba amogela dingongorego le ditshwenyego tse di tshitshinyang gore go ka na le tshenyo ya ditshwanelo tsa botho tsa theo. 

UMC e ile ya tshwara dikopano le baithuti ba ditlhopha tse di farologaneng mo dikhamphaseng tsa Potchefstroom le Mafikeng go tlhomamisa gore a go na le nnete ka ga ditshitshinyo tsa go sa tsholwe sentle le ka tshwanelo. Le fa baithuti ba itumelela ditiro tsa R&O, ka nnete ga ba a itumelela ditiro tse dingwe.

UMC e ile ya atlhola ditiro tse mme ya lemoga gore ditiro tse dingwe ga di tsweletse mosolatogamaano wa YBB mme ga di arabele dipholisi le melawana tse di maleba.

UMC e tsere tshwetso mme e ka sobokanngwa jaaka go latela:

  1. Baeteledipele ba baithuti ba tshwanetse go dira karolo ya bone go bopa mowa go kwadiso mo baithuting botlhe ba YBB go sa lebelelwe mmala puo kampo kwa ba tswang teng.
  2. Puo e tshwanetse go dirisiwa ka mokgwa o o sa tlhaoleng ba bangwe mme o le sediriso sa go lomaganya le go tlhomamisa gore go diragala tlhaeletsano le tlhaloganyo magareng a baithuti. Pholisi ya YBB ya Dipuo e tshwanetse go tlhomelwa nako yotlhe  jaaka gore re tshwanetse go tlhomela bopuontsi mme re dirise ditirelo tsa go toloka jaaka go tlhokega. Fa e le gore ditirelo tsa go tolokelwa di se teng, go tshwanetse go boeletswe ka puo e e tlhaloganngwang.
  3. Diyunifomo tsa Matlobonno [ka go emelana le diaparo tsa letshwaokgwebo tsa YBB] di tshwanetse go dirisiwa fela nako morago ga tiro (morago ya 17h00), mme go fapogwe fela fa e le gore dihutshe tsa matlobonno le dikgetsi tsa mokwatla tse di setseng di rekilwe, di ka dirisiwa.
  4. Le fa go tlhaloganngwa gore baithuti ba tshwanetse go isiwa ba le ditlhopha kwa ditiro di diragalang teng, kgotsa go ya kwa dibebofatsing tsa yunibesiti, ga go ketla go letlelelwa gore ba matšhiwe kgotsa go goiwe mongwe kgotsa setlhopha.
  5. Go goa baithuti ga go letlelelwe gotlhelele le fa go ka na le mabaka gope gotlhelele. 
  6. Baithuti ba ngwaga ya ntlha le dijunia ba tshwanetse go tsholwa ka tlotlo.
  7. Baithuti ba ngwaga ya ntlha ba tshwanetse go letlelelwa gore ba nne le nako ya go ikhutsa
  8. Lenane la semmuso le tlhalosa sentle gore ke diura dife tse di leng teng tsa ditiro tse di farologaneng tse baithuti ba tshwanetseng go tsaya karolo mo go tsone.  Go tima mabone go gatelela baithuti gore ba tshwanetse go robala ga go letlelelwe.

Se se ilwe sa tlhaeletsanwa le baeteledipele ba baithuti le badirammogo ba ba lebaneng. Dikaelo tse di beilweng fatshe di tshwanetse go tlhomelwa ka potlako.

Re dumelana gore baithuti ba bagolo ba tsaya karolo e kgolo mo lenaneng la R&O mme re leboga botlhe ba ba tsayang karolo.  Re tlatsa ka go re taololbolaodi e dula e na le boikarabelo go arabela lenane la R&O mme e tla tswelela go tlhokomela le go lebelela lenane le ka leitlho le le bogale.  Re dumela gore re ka aga setso se se tlhokomelanang se se matlhagatlhaga sa maitemogelo a boithuti ka 2018 le go feta. Tshwetso ya UMC, go ya ka rona e ka nolofatsa YBB e e akaretsang botlhe mme botlhe ba tla amogelwa ka mokgwa o o lekalekanang.

Dikaelo tse ga se gope go leka go ganela le go senya bophelo jwa baithuti mo matlobonnong mo khamphaseng epe. Re tlhotlheletsa ditirwana tsa go ithaopa le tsa go rulaganngwa mme fela di se gatelelwe mo go ope wa baithuti, ba ngwaga ya ntlha kgotsa mo go yo mogolo wa kgale, mme nako yotlhe go tshwanetse go amogelanwe mme go tlotliwe matsetseleko a botho mme ditiro tsotlhe di tshwanetse go nna go tsamaisana le mekgwa le tlhokomelo ya rona.

Re dumela gore tshwetso e ya UMC e ne e tlhokega mme e ema nokeng maitlhomo a rona a gore mo bokhutlong re tlise khumo ya baalogi ba ba ka tlisang phetogo le kabelo e kgolo mo morafeng.

Re tlhoka go tlhabolosa baalogi ba ba kgonang go akanya ba le nosi mme ba nne le bokgoni jwa go sekaseka le go godisa dikakanyo tse di solofetsang. Gape re batla gore ba nne le maphelo a sebele a a monate mme ba dirisane le bophelo jwa setšhaba ka tlhaloganyo. Se se simolola mo yunibesiting.

Go ka netefatsa se, bophelo jwa baithuti le kwa ntle ga phaposiborutelo, bo tshwanetse go ema nokeng tlhabololo le kgodiso ya baithuti. Ka jalo nako yotlhe re tshwanetse go ntšhwafatsa bophelo jwa baithuti mo dikhamphaseng tsa YBB go tsamaisana le mosolatogamaano wa rona.

What's news?

Categories

Student Media

Spokesperson

Enquiries about the NWU in general:
Louis Jacobs: 018-299 4918 / 082 901 6435
Willie du Plessis: 018-299 4915 / 082 590 0692
 
Enquiries related to the vice-chancellor:
Prof Johannes Froneman: 018-299 4902 / 083 263 5075