VTC Mafelo a Bonno le ditirelo tsa Kapelo, Ka ga rona

VTC - Mafelo a Bonno le ditirelo tsa Kapelo

Ka ga rona

Lefapha la mafelo a bonno le ditirelo tsa kapeo kwa Khamphaseng ya Khutlotharo ya Lekwa ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (YBB ya Lekwa) le leka ka natla go tlhomamisa gore tikologo e go nnwang mo go yone le e go ithutwang mo go yone ke e e tshwanang fela le lefelo la bonno le ba le tlwaetseng. Mafelo a bonno a mo dintshing tsa Noka ya Lekwa mme mofuta wa botshelo jwa mono bo bopa karolo ya konokono ya botshelo jwa baithuti mo Khamphaseng. Mafelo a bonno a a leng mo khamphaseng a mo phakeng ya tlhago ya dimela le diphologolo. Re tlamela ka bonno jo bo siameng tota jo bo dirang gore motho a kgone go ithuta le jo bo tlhabololang bokgoni jwa baithuti le jo baša ba itshelelang ba le bosi mo legaeng la bone le le leng kgakala le legae.

Mafelo a a farologaneng a banna le a basadi mo khamphaseng ke a a leng bokgakala jwa sekgala se se kgonang go tsamaiwa fela ka dinao go tswa kwa dikagong tsa thuto le tsa tsamaiso. YBB (ya Lekwa) e na le mafelo a bonno a le man ao a le mararo a one a leng mo teng ga mabala a Khamphase mme jo bongwe jone bo kwa Vanderbijlpark. Mafelo otlhe a bonno ke a go ikapeelwang mo go one.

Go dirwa boiteko jotlhe jwa go tlhomamisa gore botshelo jwa mo lefelong la bonno jwa baithuti bo tla dira gore ba gole ka botlalo e bile e tla nna jo bo emang nokeng lenaneo la bone la tsa thuto. Botshelo jwa mo lefelong la bonno bo dira gore motho a nne le boitemogelo jo bo kgethegileng. Go nna mo lefelong la bonno ke tsela e nngwe ya go atolosa thuto ya mo yunibesiting ya moithuti, e leng lefelong le mo go lone ba ka solegelwang molemo ke dikago tsotlhe le ditirelo, jaaka disenthara tsa baithuti tsa go ithuta, ditiro tsa go tsalana le ba bangwe le metshameko, tlwaetso ya tsa botshelo le mananeo a dikaelothuto tsa tiriso ya diporokeramo.

Lefelo la bonno ke tikologo e mo go yone motho a kopanang le baithuti ba ditso tse di farologaneng le go aga botsala jwa botshelo jotlhe le bone.