Patlisiso ka ga kgatlelo e amogela kabelo e kgolo

Patlisiso ka ga kgatlelo e amogela kabelo e kgolo

POTCHEFSTROOM - Porojeke ya SABPA(Sympathetic Activity and Ambulatory Blood Pressure of Africans ) ya Sekolo sa Fisioloji, Kotlo le Bosaense jwa Badirisi ka mo Khamphaseng ya Potchefstroom ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima(YBB) e tlhophilwe go nna e nngwe ya diporojeke tse tharo tse di gaisang tsotlhe ka mo lefatsheng ka mo ntweng kgatlhanong le tlhagelo ya sesupo se sa metaboliki.

Ka nako ya go bidiwa leina jalo ke komiti ya bosaense jwa ditšhabatšhaba ya MSI (Metabolic Syndrome InstituteI ) kwa Fora ngk Leoné Malan, moetapele wa porojeke, o amogetse kabelo ya madi ya didolara tsa USA di le $ 10 000. Gape o kopilwe gore ka kgwedi ya Phukwi a tle go fana ka diphetho tsa patlisiso e.

Go ya ka ngk Malan, yo pele a neng a le morutabana mme yo jaanong jaana a leng motlhatlheledi-mogolo wa Fakalthi ya Bosaense jwa Boitekanelo, malwetsi a mokgwa wa bophelo a oketsega ka mo ditikologong tsa ditoropo le mo ditirong dingwe, jaaka borutabana, bo tshwariwa ke one go feta. Borutabana mo dilemong tse di fetileng bo gateletswe go feta ke thekenoloji, go na le dipelaelo le diphetogo tse dikgolo ka mo kharikhulameng. Gape barutabana ba robiwa mekwatla ke palo ya barutabana go tsamaisana le palo ya barutwana, mathata a boitiso, thubakanyo mo dikolong, kgatelelo ya go dira go feta le tlhokego ya bokgoni jwa go ka dirisana le mathata a a rileng.

Ngk Malan o akanya gore diphetogo tse di tlisiwang ke ditiro tse di oketsegang tsa thulaganyo ya motho ya methapo e tlisa koketso ya kgatelelo ya mmele mme se se fetola le boitekanelo ka bophara. “Porojeke e e simolotswe ka gore morutabana yo o lwalang, ka mmele kapa ka mowa, ga a kgone go dira ka tshwanelo mo tirong ya borutabana,” a bua gape.

Maikaelelo a porojeke ke go lekantsha ditlhagelo tsa bioloji le tsa jeneriki ka mo malwetsing a mokgwa wa bophelo mo barutabaneng ba ba nang le mekgwa e e farologaneng ya go dira. Malwetsi a mkgwa wa bophelo jaaka go nona, mofuta wa bobedi wa bolwetsi jwa sukiri, sesupo sa metaboliki, kgatelelo ya madi e e kwa godimo, boitekanelo jo bo kwa tlase jwa mowa jaaka kgatelelo, go dula o tshogile le go tlhoka boroko, di tsengwa tsotlhe ka mo patlisisong.

Go ya ka ngk Malan porojeke e ya patlisiso ya dirutwa tse dintsi e akangwa go lebelela barutabana ba ba 400 ba bantsho le ba basweu ba mo tikologong ya Potchefstroom. Porojeke e ya dilemo tse pedi e na le badirimmogo ba ba farologaneng ba setšhaba le ba ditšhabatšhaba.

“Ke toro ya me ya gore sekolo se sengwe le se sengwe se nne le baemanokeng ba ba rutegileng mo badirimmogong ba ba tla thusang bana ba sa le bannye gore ba ithute bokgoni jo bo tlhokegang jo bo itumedisang go tsamaisa bophelo. Se se ka thusa gore dikgwetlho tsa mekgwa ya go phela, tsa tikologo le tsa mothoesi di a laolwa,” ga re ngk Malan.

Go ka amogela tshedimosetso e e tseneletseng go ka ikopatshwa le ngk Malan kwa (018) 299 2438.

 Dr_Leone_Malan_rev