NWU, Tshireletso & Pabalesego

YBB

Tshireletso & Pabalesego

YBB e ikemiseditse go tlhomamisa gore baithuti, badiri le baeng ba botlhe ba sireletsegile ka nako tsotlhe. Boikaelelobogolo jwa Tirelo ya Tshireletsego ke go sireletsa ka botlalo.

• Ditirelo Tsa Tshireletsego di sireletsa botshelo jwa batho, le dikago ka go dira tiro ya go baya maemo leitlho, go thibela bokebekwa, go tlhatlhoba dikgetsi tse di begilweng, go sireletsa maloko a Very Important Persons (di-VIP) le go thusa ka ditirelo tsa diemelense le tsa di  tima-molelo.
• Maloko a Ditirelo Tsa Tshireletso a ka go tsamaisa go ya kwa koloing fa go setse go le bosigo thata. Fa e le gore o ka rata go dirisa tirelo eno, tsweetswee leletsa nomore ya Dipotso-Kakaretso ka Tsa Tshireletsego, e leng (018) 299 2211.
• Maloko a badiri a a tlhophilweng a katiseditswe tiro ya thuso ya potlako. O ka ikgolaganya le bone ka go leletsa dinomore tsa mogala tsa maemo a tshoganyetso tsa khamphase nngwe le nngwe le tsa Ofisi ya Setheo.

Gape o ka nna wa tsaya dikgato dingwe tsa go ikela tlhoko ka go lemoga le go tila maemo ape a a ka go bayang mo kotsing.

Tshireletsego le pabalesego kwa:

  •  Ofisi ya Setheo
 

Dinomore tsa maemo a tshoganyetso 018 – 299 2211
Ka nako ya tiro 018 – 299 2215
Morago ga diura tsa tiro 018 – 299 2215
SAPS 10111 kgotsa (018) 299 7476/7477
Ditimamolelo (018) 293 111/2
(018) 299 5347 (Morago ga diura tsa tiro)
Emelense (018) 293 4574
10177 (Morago ga diura tsa tiro)
084124 ER24


    LEFELO: Moago wa F17, Khamphase ya Potchefstroom

 

  •  Khamphase ya Mahikeng
 

Dinomore tsa maemo a tshoganyetso (018) 389 2167/ 2331
Ka nako ya tiro (018) 389 2167/ 2331
Morago ga diura tsa tiro (018) 389 2167/ 2331
SAPS 10111
Ditimamolelo (018) 392 3333/ 5890
Emelense (018) 392 3333/ 5892
10177 (Morago ga diura tsa tiro)
083 124 ER24

    LEFELO: Kago ya Botsamaisi ya A1, boalo jo bo kwa tlase, Khamphase ya Mahikeng

 

  •  Khamphase ya Potchefstroom
 

Dinomore tsa maemo a tshoganyetso 018 – 299 2211
Ka nako ya tiro 018 – 299 2215
Morago ga diura tsa tiro 018 – 299 2215
SAPS 10111 kgotsa (018) 299 7476/7477
Ditimamolelo (018) 293 111/2
(018) 299 5347 (Morago ga diura tsa tiro)   
Emelense (018) 293 4574
10177 (Morago ga diura tsa tiro)
084124 ER24


    LEFELO: Moago wa F17, Khamphase ya Potchefstroom

 

  •  Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa
 

Dinomore tsa maemo a tshoganyetso (016) 910 3339
Ka nako ya tiro x8103 khouto e khutshwane / 082 665 4386
Morago ga diura tsa tiro 082 665 4386
SAPS 10111 / (016) 910 9047
Ditimamolelo 10111 / (016) 440 1021
Emelense 10177 (Morago ga diura tsa tiro)
084124 ER24
082 911 Netcare

    LEFELO: Moago 1, Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa