NWU, Tiriso ya Dipuo tse Farologaneng

YBB

Tiriso ya Dipuo tse Farologaneng

Mo dilemong tse di lesome tse di fetileng, YBB ka mo tirisong ya dipuodintsi le mo go ageng ga sethaba, e abetse go feta diyunibesiti tsotlhe tsa mo Aforikaborwa. PanSALB(Pan-South African Language Board) e itsisitse gore Bokaedi jwa Dipuo ke mampodi ka mo karolong ya go toloka le go ranola ka 2010. YBB gammogo le Yunibesiti ya kwa Kapa di tswile mo maemong a bobedi mmogo mo karolong ya ditheo tsa thutogodimo. Ka 2008 YBB e amogetse kabelo go tswa go PanSALB ka gore e bonwe e le mampodi ka mo ditheong tsa thutogodimo ka e abetse go di gaisa tsotlhe go godisa sethaba le tiriso ya dipuodintsi.

Mo Aforika Borwa, ditheo tsotlhe tsa thuto e e kwa godimo di tshwanetse go nna le pholisi ya semmuso ya dipuo le go dira gore go dirisiwe dipuo tse di farologaneng. Se se dirang gore YBB e farologane le ditheo tse dingwe ke seabe sa yone sa go tlhomamisa gore go dirisiwa dipuo tse di farologaneng. Re dumela gore batho ba a nonotshiwa fa go puo e ba e batlang e tlotlwa mme ka ntlha ya lebaka leno, ba dira go gaisa se se batlwang ke dipatlafalo tsa molao mo dipholising tsa rona ta puo.

Go rotloets tiriso ya dipuo tse di farologaneng mo tirong le fa go rutwa, YBB e simolotse ditsela di le mmalwa tsa mokgwa o moa wa go dira tiro:

Dipuo di le tharo tse go dirwang ka tsone: Seesemane, Setswana le Aforikanse ke dipuo tsa semmuso tsa puisano tsa badiri mo dikhampaseng tsotlhe tsa rona tse tharo. Go tlhophilwe dipuo tseno ka gonne ke dipuo tse di dirisiwang thata mo dikgaolong tse YBB e leng mo g tsone.

Ditirelo tsa go toloka mo phaposing: Go thusa baithuti ba ba buang dipuo di sele, YBB e dirisa ditirelo tsa go toloka mo phaposing. Kwa Khampaseng ya Potchefstroom, koo go rutwang ka Aforikanse gone, go tolokelwa kwa Seesemaneng fa go ruta boenjenere, famasi, molao, booki le thutabomodimo. Kwa Khampaseng ya Khutlotharo ya Lekwa, go dirisiiwa ditirelo tsa go toloka fa go rutwa BSc IT le Puo ya BA le ka Mananeo a go Dirisa Dipuo. 

Ditirelo tsa go toloka tsa kgwebo: Go ikaegile ka gore go toloka fa go rutwa go atlega go le go kana kang mo Yunibesiting, re tlhamile lefapha le le kgethegileng, la TransVox, gore le itsise ditheo tse dingwe tsa thuto ka tirelo eno. Go tla go fitlha jaanong, tirelo eno e simolotswe kwa Kholetheng ya Temothuo kwa Potchefstroom le kwa dikolong tse pedi, sekolo se segolo sa Thabazimbi le sekolo sa poraemari kwa Potchefstroom.

Thanolo e e dirwang ka inthanete: Ka sedirisiwa se se tlhamilweng sa YBB ya go tlhaloganya se se bidiwang TransTips, mo e batlang e nne diteng tsotlhe tsa intranete tsa badiri di teng ka Aforikanse, Seesemane le Setswana.

Morarabolodi wa mathata a dipuo: YBB e na le morarabolodi wa mathata a dipuo yo o tlhatlhobang le go rarabolola mathata otlhe a dipuo le dingongorego. Morarabolodi wa mathata ao ke Ngaka Marlene Verhoef, Mokaedi wa Bakaedi ba Dipuo ba Setheo sa YBB.