IM - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI
Setlhopha sa Botsamaisi: Ka fa Mokgatlho o Rulagantsweng ka Gone
Setlhopha sa Botsamaisi sa Setheo

Ba ba akediwang & Maloko

Komiti ya Setheo ya Botsamaisi e thusa Motlatsa-Mothanselara ka go rulaganya le go diragatsa bolaodi, botsamaisi le bookamedi jwa Yunibesiti, tumalanong le dipholisi tse di leng teng le melao.

Modulasetulo wa Komiti ya Setheo ya Botsamaisi ke Motlatsa-Mothanselara mme e akaretsa Motlatsa-Motshanselara, Moreketoro wa Khampase, Mokwadisi wa mo Setheong, le Mokaedi-Khuduthamaga.

 

Leina

Sereto

Ngaka T Eloff

Motlatsa-Mothanselara

Ngaka MN Takalo

Mokaedi-Khuduthamaga: Go Ruta le Go Ithuta, le Motlatsa-Motshanselara

Porofesa. HD van Schalkwyk

Moreketoro wa Khamphase: Potchefstroom

Porofesa. ND Kgwadi

Moreketoro wa Khamphase: Mahikeng

Porofesa. TJ Mariba

Moreketoro wa Khamphase: Vanderbijlpark

Porofesa. IJ Rost

Mokaedi-Khuduthamaga: Ditshelete le Dikago

Porofesa. F van Niekerk

Mokaedi-Khuduthamaga: Patlisiso le Tlhamoseswa

Porofesa. NT Mosia

Mokwadisi wa mo Setheong

Rre VL Mothobi

Mokaedi-Khuduthamaga: Tlhabololo ya Bokgoni Jwa Badiri mo Tirong

Ms PP Mmope

Mokaedi-Khuduthamaga: Merero ya Kgwebo le Dikamano le Yone