NWU-Mafikeng Khamphase, Legoro la tsa Molao

MAFIKENG – LEGORO LA TSA MOLAO

Ka ga rona

Legoro la Tsa Molao kwa Khampaseng ya Mafikeng ke setheo se se gaisanang le tse dingwe sa bodithabathaba sa go ruta le go ithuta molao le go dira patlisiso mo tirelong ya tsa bosiamisi le puso ya temokerasi.

Boikaelelo jwa legoro leno ke go tlamela baithuti ba ba iseng ba aloge le ba ba alogileng ka thuto ya boleng jo bo kwa godimo ya semolao. Legoro leno le rutela baithuti ba ba iseng ba aloge go nna le dikirii ya Bachelor of Laws (LLB), e e theilweng mo kharikhulamong ya thuto ya semolao e e rutwang ka mokgwa o moa. Boikaelelo jwa seno ga se fela go ba naya kitso ya semolao mme ke go tlhomelela baithuti ka dikgono tsa botshelo le maitshwaro a a botlhokwa a boramolao ba tshwanetseng go tshela ka one mo sethabeng sa puso ya temokerasi.

Mo mophatong wa morago ga lekwalo la boalogane, Legoro le ruta baithuti dikhoso tse pedi tsa di dikirii tse pedi tsa Masetase ya Molao (LLM):

  • LLM ya botlhe e e akaretsang tiro ya khoso le pego e khutshwane ka tiro e e ithutelwang, khoso eno e naya baalogi ditshono tsa go ithutela pele Molao o o Amang Baagi, Filosofi ya Semolao, Molao wa Mathata a Lelapa, Molao wa Bokebekwa le Molao wa go Lwantsha Bokebekwa, le

  • mananeo a a kgethegileng a Masetase mo go tsa Molao wa Tsa Badiri le Molao wa Tshireletsego ya Sethaba.

Mo godimo ga moo, Legoro leno le tlamela ka dithulaganyo tsa go direla patlisiso kwa pele tse di felelang ka di dikirii tsa Bongaka mo go Tsa Molao(LLD) le Filosofi ya Bongaka.

Maiteko a rona a go dira patlisiso ke go tlamela ka ditshono tsa boleng jo bo kwa godimo, tse di maleba le tse di nang le boikaelelo mo go tsa Molao o o Amang Baagi le Filosofi ya Semolao, re tla re ntse re gatelela puso ya temokerasi, bolaodi jo bo siameng, go ikarabelela mo molaong, boeteledipele jwa setso le Molaotheo, malao wa tsa badiri le tshireletsego ya sethaba, ditshwanelo tsa botho le go sirelediwa ga dithaba tse e leng ditlhotswana fela, go lwantsha bokebekwa, bosupi ka bokebekwa jo bo dirilweng le kotlhaelo ya jone.

Tikatikwe ya rona ya Molao ya Baagi e tlamela ka ditshono tse di molemo tsa thuto ya semolao, go akaretsa le go katisa baithuti ba ba ithutelang go nna babueledi ba semolao le ba ba thusang ka tsa molao mme e se boramolao le go naya batho ba ba dikobo-di-magetleng thuso ya semolao le kgakololo.