NWU, Khamphase ya Potchefstroom, Hisitori ya Khamphase ya Potchefstroom

YBB
Hisitory ya boeng

Hisitori ya Khampase ya Potchefstroom

Dinnye di ne di supa gore dikgolo di ne di sa ntse di tla

Baithuti ba le batlhano le batlhatlheledi ba le babedi – eo ke palo ya batho ba Yunibesiti ya Potchefstroom ya Thuto e e Kwa Godimo ya Sekeresete ((PU for CHE) e neng e na le bone fa e ne e simolola dingwaga di le 140 tse di fetileng.

A bo dinako di fetogile jang ne. Ka 2004, fa e ne e nna Khampase ya Potchefstroom ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima, PU eno ya CHE e ne e na le baithuti ba feta xx 000 le batlhatlheledi ba le xxx. Gompieno, Khampase e na le baithuti ba ba fetang 46 000, mme eno ke palo e kgolo go feta ya dikhampase tsotlhe tse tharo tsa YBB.

Kgang ke eno ka botlalo ya ka fa Khampase eno e fatlhogileng ka gone go simolola ka nako ya ditshimologo tse di potlana tsa 1869.

Khampase eno e simolotse e le PU ya CHE, mme morago ga moo ya tlogela go nna Sekolo sa Thutabomodimo sa Reformed Churches tsa Aforika Borwa (GKSA).

Ka 29 Ngwanaatsele 1869, basimolodi ba Sekolo sa Thutabomodimo kwa Burgersdorp ba ne ba swetsa ka gore sekolo seno e tla nna sa go ruta barutabana le baithuti mme go se porofeene epe e ba neng ba ithutela yone. Dirk Postma and Jan Lion-Cachet e ne e le batlhatlheledi ba ntlha, le baithuti ba le batlhano fela wa tshimologong.

Mo masimologong a 1877, go ne ga tlhongwa lefapha la puisokwalo, le porofesa wa lone e neng e le Petrus Postma. Lefapha leno le ne le laetswe ka mo go kgethegileng gore le ruta baithuti gore ba nne le dikirii ya borutegi kgotsa ba ithutele borutabana.

Ka ntlha ya mabaka a a farologaneng, Sekolo sa Thutabomodimo, le lefapha la sone la puisokwalo, le ne la fudusediwa kwa Potchefstroom ka 1905.

Ka 1919, ka ntlha ya go tlamelwa ka madi, lefapha la Puisokwalo le ne la kgaoganngwa le Sekolo sa Thutabomodimo mme "Het Potchefstroom Universiteitskollege voor Christelike Hooger Onderwijs" (PUK) e ne ya nna gone jaaka setheo sa thuto e e kwa godimo se se sa kopaneng ka gope le GKSA.

Ka 1921, Kholethe ya Potchefstroom University, e jaanong e neng e sa tlhole e na le legokaganyi la la “of” mo puong ya Seesemane, e ne ya kopanngwa le Yunibesiti ya Aforika Borwa ( University of South Africa.) Morago ga maiteko a le mmalwa, PUK ka 1933 e ne ya boa gape ya boelwa ke sereto sa yone sa "ya Thuto e e Kwa Godimo ya Sekeresete".  Ka 1951 PUK e ne ya itsege jaaka yunibesiti e e ikemetseng ka nosi e e bidiwang Yunibesiti ya Potchefstroom ya Thuto e e Kwa Godimo ya Sekeresete ((PU ya CHE)

Ka 1966, khampase ya Khutlotharo ya Lekwa kwa Vanderbijlpark (Porofense ya Gauteng) e ne ya tlhongwa ka ntlha ya dikopo go tswa go baeteledipele ba kgwebo le ba intaseteri kwa Khutlongtharo ya Lekwa.

Ka 1996 dikhoso tsa ntlha tse di neng di dirwa ka ditsamaiso tsa go ithuta (tsa motho a le kgakala le setheo) di ne di rutwa baithuti mo ditikatikweng tse di fetang 25 mo nageng yotlhe.

Ka 2004, PU ya CHE e ne ya nna Khampase ya Potchefstroom ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima.