NWU, Khamphase ya Mafikeng, Hisitori ya Khamphase ya Mafikeng

YBB
Hisitory ya boeng

Hisitori ya Khampase ya Mafikeng

Re akgola batho ba Porofense ya Bokone-Bophirima

Khampase ya Mafikeng e medile metswi mo porofenseng e bile e golagane thata le batho ba yone. Go tloga ka nako ya dingwaga tsa bo1960 go fitlha mo masimologong a dingwaga tsa bo 1970, batho ba Porofense ya Bokone-Bophirima e ne ya nna bone pele go tsaya kgato ya go koleka madi a a kana ka R100 000 ya go ikagela yunibesiti ya bone.

Kwa tshimologong, setheo sa bone se ne se bidiwa Yunibesiti ya Bophuthatswana. Mme morago ga go nna le puso ya temokerasi e e neng ya tlhongwa ka 1994, batho ba mo yunibesiting ba ne ba bouta gore leina le yone le fetolwe e nne Yunibesiti ya Bokone Bophirima.

Kwa bofelong, ka 2004, dingwaga di le lesome morago ga go tlhongwa ga puso ya temokerasi mo nageng - Yunibesiti eno e ne ya nna Khampase ya Mafikeng ya Yunibesiti e ntha ya Bokone-Bophirima.

Fa e sa ke dikhampase di kopanngwa, Khampase eno e solegetswe molemo thata ke dipeeletso tse di seng kana ka sepe mo thulaganyong ya tsone ya tsa thuto le baithuti. Go ne ga agiwa dikago tsa dia tsa bonno tsa baithuti, fela jaaka go ne ga agiwa dikago tsa Boitekanelo jwa Diphologolo, dilaboratiro tsa dikhomphiutta le dilaboratori tsa tikatikwe ya Applied Radiation Science and Technology

Ditsela tsa go ya kwa go yone, mafelo a go phaka dikoloi le tshireletsego kwa Khampaseng le tsone di ile tsa tokafadiwa fela thata ka thulaganyo e e tseneletseng ya tlhabololo e e tlamelwang ka madi ke YBB le ke Lefapha la Thuto la Letlole la Kopanyo.

Gompieno, Khampase ya Mafikeng ke khampase ya bobedi e kgolo go di gaisa tsotlhe ya YBB, e e nang le baithuti ba ba ka kwa godimonyana fela ga  500 students ba ba tswang kwa dinageng di le 22. Ke setheo se bagwebi ba le mmalwa ba maemo a a kwa godimo ba Aforika Borwa ba kileng ba ithuta mo go sone mmogo le baeteledipele ba metshameko, go akaretsa le Dr Molefi Oliphant, e leng Poresidente wa ga jaanong wa South African Football Association .