NWU, Institutional Office, Diversity, Equity and Human Rights

DIPHAROLOGANO, TEKATEKANO LE DITSHWANELO TSA BATHO

Ka ga rona

Bakaedi: Lefapha la Dipharologano, Tekatekano le Ditshwanelo Tsa Batho le ne la tlhamiwa morago ga fa Yunibesiti ya Pele ya Potchefstroom ya Thuto e e Kwa Godimo ya Sekeresete le Yunibesiti ya Bokone-Bophirima ya pele ga fa di kopanngwa di sena go kopanngwa ka 2004 gore di bope Yunibesiti ya Bokone-Bophirima. Lefapha la Bakaedi le na le seabe se se botlhokwa sa go tlisa diphetogo tse di botlhokwa tsa mekgele ya YBB e bile se ela tlhoko gore mafelo a konokono a dira sentle le ka tsela e e mosola malebana le dipharologano, go tshwarwa ka tekatekano mo tirong, bogole le ditshwanelo tsa batho.