NWU, Institutional Office, Diversity, Equity and Human Rights

DIPHAROLOGANO, TEKATEKANO LE DITSHWANELO TSA BATHO

Bathapiwa ba ba Nang le Bogole

Mekgele e e ipeetsweng ke setlhopha se se nang le katlego sa botsamaisi malebana le bathapiwa ba ba nang le bogole ke: Go tlamela setlhopha sa batsamaisi ka thulaganyo ya melawana e e tlhalositsweng sentle ya go tlhaloganya le go laola go tsenngwa ga batho ba ba golafetseng mo setlhopheng sa badiri; gore YBB e amogele seno, e tshwanetse go tlhaloganya gore go dirisana le batho ba ba golafetseng ke go dirisana le dikgang tsa botho le gone tse di masisi. Le mororo NWU e sa batle go itshunya nko mo kgannyeng eno, e batla go tlhaloganya mefuta e e farologaneng ya bogole ka tsela e e tseneletseng le go dira dithulaganyo tse di tshwanetseng; Go tlhoma molao o o botlhokwa wa go dira gore batho ba ba golafetseng ba tshwarwe ka tsela e e siameng le go amogelwa mo go yone go ya bokgakaleng jo go ka kgonegang ka jone. 

Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, buisa Pholisi ya Bogole.