NWU, Institutional Office, Diversity, Equity and Human Rights

DIPHAROLOGANO, TEKATEKANO LE DITSHWANELO TSA BATHO

Go Tshwarwa ga Batho ka Tekatekano mo Tirong

Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e itlamile gore e tla tlamela ka maemo a tiro a a senang tlhaolele epe a badiri ba gone jaanong le ba nako e e tlang ba tla berekang kafa tlase ga one. Tekatekano le go tsena mo setheong ke mekgele ya konokono ya ditogamaano tsa Yunibesithi tsa go fitlhelela maikaelelo-magolo a yone a go tlisa tekatekano mo tirong le diphetogo. Go tlhamiwa dipholisi tse dintsi tse di farologaneng, mekgwa-tsamaiso le dithulaganyo le go tsenngwa ga tsone mo tirisong tse di rotloetsang tekatekano le tharabololo ya mathata a nako e e fetileng, botsamaisi jo bo nang le katlego (go akaretsa le go katisiwa ga badiri gore ba nne le dikgono tse di rileng tsa tiro) le go amogelwa ga batho ba ditso tse di farologaneng le go ba leba ba le botlhokwa, dipholisi tse di rotloetsang ditshwanelo tsa batho, go itshokelana le go nna le mekgwa e mentle mo Yunibesithing yotlhe. 

Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, buisa Pholisi ya Go Tshwarwa ga Batho ka Tekatekano mo Tirong, le Maikemisetso a Pholisi le Maikaelelo go tswa go Motlatsa-Mokanseliri le tokumente ya Dikgato Tsa go Naya Batho ba Pele ba Neng ba Tlodisiwa Matlho Ditshiamelo .