NWU, Institutional Office, Diversity, Equity and Human Rights

DIPHAROLOGANO, TEKATEKANO LE DITSHWANELO TSA BATHO

Ditshwanelo Tsa Batho

Mokgele wa Pholisi ya Ditshwanelo tsa Batho ke go: rotloetsa go ketekwa ga ditshwanelo tsa batho, go rotloetsa setso sa ditshwanelo tsa batho, go rotloetsa go tlotlwa le go sirelediwa ga ditshwanelo tsa batho, go tswa letsholo la go ruta batho ka ditshwanelo tsa batho mo Yunibesiiting le kwa ntle ga yone, go nna e etse tlhoko le go sekaseka gore a ditshwanelo tsa batho di a diragadiwa mo yunibesiting, go romela ditshitshinyo kwa Lekgotleng tsa go rotloediwa ga ditshwanelo tsa batho go ya ka molao le Molaotheo, go batlisisa ka go gatakelwa ga ditshwanelo tsa batho tse go tweng di gatakeletswe mo yunibesiting le go thusa motho ope yo seno se ka tswang se mo amile ka tsela e e maswe le go rarabolola bothata joo, le go diragatsa mananeo a a rutang a a sa amaneng le dithuto tsa yunibesiti mo yunibesiting a a leng ka ga ditshwanelo tsa batho.

Buisa go le gontsi ka ga seno mo go Pholisi ya Ditshwanelo Tsa Batho.