NWU, Hisitori ya YBB

Hisitori ya NWU

NWU e simolotse go nna gone ka di 1 Ferikgong 2004 e le ka karolo ya thulaganyo ya puso ya Aforika Borwa ya go fetola thuto e e kwa godimo. Se se neng sa direga e ne e le go kopanya yunibesiti ya batho bantsho le ya batho basweu go dira yunibesiti e ntsha e mo go yone Ba-Aforika Borwa ba maemo otlhe a botshelo ba neng ba kopana mo go yone ba le seoposengwe.


Yunibesiti e e neng e le ya batho bantsho fela e ne e le Yunibesiti ya Bokone-Bophirima, e baithuti ba yone e neng e le batho bantsho fela ba ba tswang kwa metseselegaeng ya bahumanegi. Mme yunibesiti e e neng e le ya batho basweu fela e ne ele Yunibesiti ya Potchefstroom ya Thuto e e Kwa Godimo ya Sekeresete, e baithuti ba yone e neng e le batho ba buang Aforikanse ba e neng e le Bakeresete. Mme ya boraro e ne e le Khamphase ya Sebokeng e le yone e neng e le ya  batho bantsho fela, Vista, e badiri ba yone le baithuti ba yone ba neng ba kopanngwa mmogo.

Go kopana ga bone go bopa Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU) e ne e le letshwao le le nonofileng la go letlana le go aga setshaba – se se nonofileng thata. Phetogo eno ya go dira NWU seoposengwe e ne ya kaiwa jaaka e e atlegileng fela thata ya go kopanya ditheo tsa thuto e e kwa godimo mo Aforika Borwa. Ngwaga le ngwaga fa e sa le di kopanngwa ka mokgwa ono, NWU e nnile le lefetiso le le seng kana ka sepe la madi, go tokafala ga maduo a go falola ditlhatlhobo, go oketsega ga dipholo tsa patlisiso mo diyunibesiting tsa Aforika Borwa tsa dithuto tsa go laola kgwebo.

Bokgoni jono bo bontsha tirisanommogo kwa NWU, mokgele wa rona o o tlhaloganyesegang sentle, maitsholo le maikemisetso, tsela ya rona ya go laola dilo sentle le boeteledipele, le dithulaganyo tse di tlhalositsweng sentle tse re di dirileng tsa go dira gore NWU e nne le isagwe e e itumedisang.