NWU, Go ruta ba bangwe thekenoloji

GO RUTA BA BANGWE THEKENOLOJI

Ka Ga Rona

Ofisi ya Go Ruta ba Bangwe Thekenoloji e ema nokeng dikhamphase tsotlhe ka dikarolo tsotlhe tsa go tlhoma diintaseteri mo mafelong a a farologaneng le go gweba ka ditlhamo tsa tsone, go akaretsa le ditiro tse di latelang:
 
•  Go thusa ka go tlamela dikopo ka madi gore go dirwe kgwebo
•  Go dira papatso ka dithekenoloji le ka bokgoni
•  Go aga tirisanommogo fa gare ga diintaseteri
•  Go Sireletsa Ditshwanelo Tsa Tlhamo-Sea

Gape, Ofisi e thusa ka:

•  Go batlana le botsweretshi
•  Diphukutso tsa go dira patlisiso ka dimmaraka le thekenoloji
•  Go buisana le boramolao ba ditshwanelo tsa tlhamo-sea 
•  Go tlhomiwa ga diintaseteri
•  Go tlhalosa se se tlhokwang ke mebaraka
•  Go laola diporojeke tse di tlhophilweng
•  Go batla le go tlhopha dikonteraka-potlana
•  Go gweba
•  Go batla le go tlhopha bagwebisani-mmogo
•  Go tlhama mekgwa le dithulaganyo tsa kgwebo le go tlotla ka tsone
•  Go Laola Ditshwanelo Tsa Tlhamo-Sea
•  Go tshwara ditherisano ka tsa dilaesense le ditumalano tse dingwe tsa go ruta ba bangwe thekenoloji
•  Go tlhoma le go baya leitlho dikhamphani tse di duleng mo go eno
•  Go laola ditumalano tse di sa ntseng di dira tsa dilaesense
•  Go rulaganya le go tshwara dikokoano tsa baithuti ba ba ithutelang kgwebo


- Naka Deon de Beer
  Mokaedi wa Setheo wa: Go Ruta ba Bangwe Thekenoloji