NWU, Dithulaganyo tsa rona tsa mo isagweng

YBB

Dithulaganyo tsa rona tsa mo isagweng

YBB e dirile thulaganyo ya go tsaya kgato ya dingwaga di le tharo tse di tlang go tlhomamisa gore re tsamaela kwa go fitlheleleng maikemisetso a rona le go sa fapoge maikaelelo a rona. Thulaganyo eno ya go tsaya kgato e tlhalosiwa ka botlalo mo kgatisong e e reng Thulaganyo ya Setheo ya  2009 go ya go 2011.

Thulaganya ya Setheo e theilwe mo dilong di le thataro tse di tshwanetseng go dirwa pele. Tsone ke:

•    Go tlhagisa baalogi ba ba nang le bokgoni jwa go akanya ka kelotlhoko, ba ba direlang naga ya bone le batho botlhe ba yone.
•    Go dira patlisiso ya boleng jo bo kwa godimo, e e maleba le e e tlhaloganyesegang sentle.
•    Go dira gore bokgoni jwa rona bo dirisiwe mo kgwebong le mo baaging.
•    Go nna yunibesiti e e batlang go dira dilo tse di nang le boleng, e e kgaratlhelang go tswela ba bangwe molemo.
•    Go itsiwe kwa dinageng di sele jaaka yunibesiti e e laolwang sentle go di gaisa tsotlhe le e e dirang dilo ka mokgwa o moswa.
•    Go fetoga ka dinako tsotlhe malebana le mananeo a thuto, go amogela baithuti, tekatekano le go rarabolola mathata a nako e e fetileng.

Gape, sengwe le sengwe sa dilo tseno tse di tshwanetseng go dirwa se kgagantswe ka mekgele e e kgethegileng e e ikaeletsweng go fitlhelelwa. Dikai dingwe ke tseno tsa sengwe le sengwe sa tsone:

Baalogi ba maemo a a kwa godimo
Karolo eno ya mokgele o o tshwanetseng go dirwa e kgaogantswe ka mekgele e le robedi, mme mongwe wa yone ke go oketsa bontsi jwa tiro e baithuti  ba ka kgonang go e dira. Mengwe ya mekgele e e golaganang le one ke:

•    Go tokafatsa bontsi jwa tiro e baithuti ba ka kgonang go e dira ka 5% ka 2009.
•    Go oketsa palo ya ba ba ikwadisetsang Kgwebo le Saense, Boejenere le Thekenoloji go fitlha go 50% ka 2009.
•    Go tswelela ka go go ruta ga maemo a a kwa godimo ka lenaneo la Awate ya Go Ruta ya Maemo a a Kwa Godimo, e baithuti ba le 60 ba tshwanetseng go nna le seabe mo go yone ka 2009.

Go dira patlisiso ya boleng jo bo kwa godimo, e e maleba le e e tlhaloganyesegang sentle
Tiro eno e e tshwanetseng go dirwa pele e golagane le mekgele e le merataro. O mongwe wa yone ke go dira gore YBB e balelwe fa gare ga diyunibesiti tse di kwa setlhoweng di le tlhano mo Aforika Borwa tsa dipholo tsa dipatlisiso, go dira tiro e di e abetsweng le tiro ya boleng jo bo kwa godimo. Mekgele e e golaganang le eno e akaretsa:

•    Go fitlhelela koketsego ya 1% ngwaga le ngwaga mo palong ya go naya badiri maduo a a beilweng ke Mokgatlho wa Bosetshaba wa Dipatlisiso.
•    Go oketsa palo ya ba ba ikwadiseditseng masetase le bongaka go fitlha go 13% ya botlhe ba ba ikwadisitseng ka 2009.
•    Go aba 5% e e oketsegileng ya di dikirii tsa bongaka ka 2009 go feta mo ngwageng wa 2008..

Go dirisa bokgoni mo kgwebong le mo baaging
Mekgele e le tlhano e tserwe go tswa mo selong seno se se tshwanetseng sa dirwa pele. Mongwe wa yone ke go oketsa lotseno lwa diphelelo tsa go tsenya tirisong bokgoni, go berekela kwa mekgeleng e e jaaka:

•    Go oketsa lotseno go tswa motsweding ono go fitlha ka 14.5% ka bajete ya 2009.
•    Go wetsa tshekatsheko ya diphelelo tsa mo loagong le mo ikonoming  tsa boleng jo bo okeditsweng ke YBB.
•    Go amogela semmuso lego tseya tirisong thulaganyo ya dikhoso tse dikhutshwane ka Moranang 2009.

Yunibesiti e e gagamalelang go dira dilo tse di nang le boleng
Selo seno se se tshwanetseng go dira pele se na le mekgele e le tlhano, e e akaretsang wa go ela tlhoko le go tlhokomela ditshwanelo tsa batho le go di tlotla. Mekgele e e amanang le tsone e akaretsa:

•    Go rarabolola dingongorego ka ditshwanelo tsa batho mo dikhamphaseng tsotlhe ka Komiti ya Ditshwanelo Tsa Batho ya YBB.
•    Jaaka karolo ya tlhabololo ya botsamaisi, go dira gore dimmenejara di tsibogele botlhokwa jwa ditshwanelo tsa batho.

Go itsiwe kwa dinageng di sele jaaka yunibesiti e e laolwang sentle go di gaisa tsotlhe le e e dirang dilo ka mokgwa o moswa.
Mekgele e le 15 e golagane le selo seno se se tshwanetseng go dirwa pele. Yone e akaretsa go bona mokgwa o YBB e dirang  tirong ka one ka go dirisa mekgele e e tshwanetseng go fitlhelelwa e e amogelesegang mo dinageng tsa boditshabatshaba. Mekgele e e tshwanetseng go fitlhelelwa ya seno ke:

•    Go tsenya tirisong mekgele e e tshwanetseng go fitlhelelwa e le 13 le go tokafatsa ka Seetebosigo wa ngwaga mongwe le mongwe.
•    Go feleletsa mekgele e e beetsweng ditheo tse di kwa ntle ka go boeletsa bosupi jwa ka fa tiro e ntseng e dirwa ka one kgwedi le kgwedi.

Phetogo e e tswelelang pele
Mekgele e le supa e e golaganeng le diphetogo tsa dithuto le go tshwarwa ga batho ka tekatekano e akaretsa go rotloetsa go kgona go bona thuto ya boleng jo bo kwa godimo ka go tokafatsa madi le dithuso tse dingwe tse di newang baithuti ba ba humanegileng ba ba kgonang go tlhatlosediwa kwa mephatong e mengwe. Mekgele e e tshwanetseng go fitlhelelwa ya seno ke:

•    Go tswelela ka go ruta dikirii ya BSc le B Com tse di ka kgonang go wediwa mo dingwagweng di le nne mo boemong jwa tse tharo.
•    Go tswelela ka Sediba, e leng porojeke e e thusang barutabana ba saense le ba mmetshe go tokafatsa dithutego tsa bone le bokgoni jwa bone.
•    Go tswelela ka Ikateleng, e e baakanyetsang baithuti ba kereiti 12 dikgwetlho tsa go ithuta kwa yunibesiting.