NWU, Baalumni

BAALUMNI

Fa o sena go aloga, go na le mabaka a le mantsi a go nna o ikgolaganya le setheo se o kileng wa bo o ithuta mo go sone. A akaretsa go nna leloko la setlhopha sa batho ba dinaga tse di farologaneng ba ba kileng ba bo ba ithuta mo setheong sa rona ba ba nang le thuto e e tshwanang le ya gago, go nna mongwe wa ba ba ka kgonang go tobetsa Webosaete ya Mekgele-Tiro ya Baithuti ba Maloba le ditshono tsa go nna le seabe mo tlhabololong ya isagwe ya YBB.

Yunibesiti e na le dithanele di le pedi tsa konokono tsa go ikgolaganya le baithuti ba maloba: Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba le Kokoano ya Semmuso ya Yunbesiti.

Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti

Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti ke lefapha la semmuso le le elang tlhoko gore dilo di tsamaya sentle mo Yunibesiting e bile le laola merero ya yone ka tlhagafalo ka go dirisa baemedi ba Lekgotla la YBB. Maloko a le mane a Lekgotla ke a a tswang mo Kokoanong ya Semmuso ya Yunibesiti mme Kokoano eno ya Semmuso ya Yunibesiti e ba tlhophetse jone boikaelelo jono. Setlhopha seno se dirisana gaufi thata le mafapha a mangwe a YBB, jaaka Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba, ka boikaelelo jwa go dira gore go nne le tirisanommogo fa gare ga Yunibesiti le baithuti ba maloba.

Moalogi mongwe le mongwe wa YBB kgotsa ba ba setseng ba alogile ba na le tshwanelo ya go nna maloko a Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti, go tlhophelwa go nna baemedi ba Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti mo Lekgotleng le go boutela maloko a yone a a mo Lekgotleng. Botlhe ba e kileng ya bo e le badiri mo Yunibesiting eno le ba e leng badiri ba leruri mo go yone gone jaanong le bone ba ka nna maloko a Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti.

Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba

Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba wa YBB ke seatla sa Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti e bile o rotloetsa gore go nne le kgolagano ya bosakhutleng fa gare ga baithuti ba maloba le Yunibesiti. Mokgatlho ono o na le Ofisi ya Baithuti ba Maloba mo go nngwe le nngwe ya diKhampase tse tharo. Diofisi tseno di rulaganyetsa go tshwarwa ga dikokoano tsa baithuti ba maloba, go kopana mmogo morago ga lobaka go fitlha ka malatsi a go tshameka kolofo, le go baya maloko mo leseding ka ditlhabololo tsa konokono tsa Yunibesiti.

Mongwe le mongwe yo o nang le dipoloma kgotsa dikirii go tswa kwa YBB (kgotsa yo o setseng a alogile) a ka kgona go nna leloko la Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba. Mokgatlho ono gape o amogela le bagatsaa baithuti ba maloba jaaka maloko a mokgatlho, mmogo le batho ka bongwe ba ba o tlamelang ka madi ba ba sa ithutang mo YBB. Maloko a mokgatlho ono a na le ditshwanelo le ditshiamelo fela jaaka maloko a mangwe.

YBB ke gone fela maloba e gatisitse makasini ya ntlha ya teng ya Alumni.

Klika fa go ka kgona go bala NWU+U.