NWU, Baalumni

Khamphase ya Potchefstroom
BAALUMNI

BAALUMNI

Fa o sena go aloga, go na le mabaka a le mantsi a go nna o ikgolaganya le setheo se o kileng wa bo o ithuta mo go sone. A akaretsa go nna leloko la setlhopha sa batho ba dinaga tse di farologaneng ba ba kileng ba bo ba ithuta mo setheong sa rona ba ba nang le thuto e e tshwanang le ya gago, go nna mongwe wa ba ba ka kgonang go tobetsa Webosaete ya Mekgele-Tiro ya Baithuti ba Maloba le ditshono tsa go nna le seabe mo tlhabololong ya isagwe ya YBB.

Yunibesiti e na le dithanele di le pedi tsa konokono tsa go ikgolaganya le baithuti ba maloba: Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba le Kokoano ya Semmuso ya Yunbesiti.

Setlhopha sa Lekgotla

The Setlhopha sa lekgotla ke lefapha la semmuso le le dirang gore dilo di tsamaye sentle mo Yunibesiting e bile le tlhotlheletsa merero ya yone ka tlhagafalo ka go nna le baemedi mo Lekgotleng la YBB.

Lekgotla la baithuti ba nako e e fetileng

Lekgotla la baithuti ba nako e e fetileng le tlhomiwa ke setlhopha sa lekgotla mme maloko a lone ke bangwe ba ba alogileng le go nna le dipoloma mo YBB mmogo le ba ba tlileng pele ga bone. Boikaelelo jwa lekgotla leno ke go golaganya baithuti ba nako e e fetileng le setheo se ba alogileng mo go sone.  Khamphase nngwe le nngwe e na le moemedi wa yone yo o ka kwa ntle ga setheo mmogo le Motlhankedi wa Dikamano le Baithuti ba Nako e e Fetileng yo o emelang ditshwanelo tsa dikhamphase mo setlhopheng sa lekgotla. Tsweetswee ikutlwe o gololesegile go ka ikgolaganya le maloko a a latelang a a kwa ntle ga setheo gore a emele maikutlo a gago mo lekgotleng la baithuti ba nako e e fetileng.