NWU, 2008 Archive, Today @ NWU

DIKGANG

Dikgang akhaefe 2008

 1. Tšhingwana ya Botaniki e itumelela ditlhare tse dintšhwa - 08/12/2008

 2. Baithuti ba ba ikwadisitseng sa ntlha ka 1958 ba a itisa - 08/12/2008

 3. Dipuodintsi mo YBB di buletse tsela gape - 02/12/2008

 4. Moporesitente wa Lekgotlha-Patlisiso la Kalafo o etetse YBB - 02/12/2008

 5. YBB e tlamela letsholo la go se tshware basadi le bana ka dikgoka- 24/11/2008

 6. Kabelo ya Patlisiso go thusa go lwantsa kgotlelo - 24/11/2008

 7. Babatlisisi ba YBB ba a itlhaola - 24/11/2008

 8. Baithuti ba Boenjineri ba fenya ka roboto ya kofi - 13/11/2008

 9. CTexT e fana ka diporokerama di le lesome tsa go tlhola mopeleto gore di atlholwe ke mmuso - 13/11/2008

 10. Palo ya rekoto ya baithuti ba amogela disetifikeiti tsa tsamaiso ya diatshe - 13/11/2008

 11. Gerber o tlhophilwe go nna moatlhodi wa Roscar - 05/11/2008

 12. Ferreira o abetswe gape go nna mmatlisisi o mošwa - 05/11/2008

 13. Setlhopha sa baopedi sa utlwatsa mmino wa Aforika - 05/11/2008

 14. Moithuti wa YBB o amogela kabelo ya Loerie ya gauta ka tiro ya popo ya kerafo - 20/10/2008

 15. Moithuti wa YBB wa morago ga dikerii ya PhD o amogela basari ya patlisiso go tswa go NASA - 20/10/2008

 16. Baithuti ba ba 72 ba YBB ba amogela dibasari tsa thuto - 20/10/2008

 17. Phenyo e e seng kana ka sepe ya NWU - 03/10/2008

 18. Khamphase e ruta dithuto tsa kgwebo - 03/10/2008

 19. Baithuti ba maloba ba mo gauteng ba ja moletlo - 03/10/2008

 20. Mosadi wa mokgwebi yo a tlotliwang o nna moporofesara yo wa tlotlo - 23/09/2008

 21. TlhabololoseŠwa sa lefelo la WEPE le bontsha gothle - 23/09/2008

 22. Baithuti ba YBB ba matlafatsa bašwa ba Sonderwater - 23/09/2008

 23. Baalumni ba kwa Vaal ba phatshima jaaka dinaledi - 11/09/2008

 24. SJGD e abela bontsi ka bopelotshweu mo Bokone Bophirima - 11/09/2008

 25. Maekorobioloji e tlile go bona Botitielonnye - 11/09/2008

 26. Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa ya NWU e tsenetse ruri mo dibukeng tsa direkoto - 27/08/2008

 27. Bafenyi ke ba! - 27/08/2008

 28. Porokerama ya go thusa e tla fa barutwana ba kereiti ya 12 thuso ka akatemi - 27/08/2008

 29. Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa ya NWU e tsenetse ruri mo dibukeng tsa direkoto - 15/08/2008

 30. Baithuti ba Popo ya Dikerafo ba YBB ba fenya gotlhe - 15/08/2008

 31. Baithuti le motlhatlheledi ba mo YBB ba itlhaolela kwa pele mo kgaisanong ya boditšhabatšhaba - 15/08/2008

 32. NWU e fa baithuti bokgoni jwa go ka ithuta le fa ba se mo inthaneteng - 04/08/2008

 33. Tlotlo ya Olempiki go NWU - 04/08/2008

 34. Modiri wa mo NWU o tlile go tsamaya dikilometara di le 90 go thusa bana - 04/08/2008

 35. Khwaere ya NWU-PUK e tsenela kgaisano e e tlotliwang kwa Austria - 18/07/2008

 36. Patlisiso ka ga kgatlelo e amogela kabelo e kgolo - 18/07/2008

 37. TransTips e okeletswa le kwa lefelong la wepe la YBB - 18/07/2008

 38. Kabelo ya madi e godisa tsamaiso ya thoto ya tlhaloganyo ya YBB - 04/06/2008

 39. Letsatsi la Ditšhabatšhaba la Thanolo le jewa ka mo YBB Vaal - 04/06/2008

 40. Baithuti ba MBA ba atswelwa tiro ya bone ya ka natla - 04/06/2008

 41. Polelwana ya letswaokgwebo ya rona e tlhalosa popo e e kgethegileng ya rona - 09/05/2008

 42. YBB e dumelela diphetogo, tirisanommogo ya ditso le tloso ya kgethololo - 09/05/2008

 43. Baithuti ba babedi ba YBB ba fenya dikabelo tse pedi tsa ditšhabatšhaba - 09/05/2008

 44. Motlhatlheledi wa bogologolo o timetse - 09/05/2008

 45. Mokwadi yo o itlhaotseng o tlotliwa ka go Abelwa PhD - 09/05/2008

 46. Go toloka ka nako e le nngwe ga YBB go tswela thuto mo dikarolong tsotlhe mosola - 9/05/2008

 47. Setlhopha sa Baroki ba kwa Promosa ba a thusiwa - 25/04/2008

 48. Kitso ke Maatla - 25/04/2008

 49. YBB e fa baetapele ba batlhatlheledi dikabelo - 25/04/2008

 50. YBB e tlile go aga tlhala ya dibaesekele ya boleng jwa lefatshe - 10/04/2008

 51. Dirweboleta go tlahomamisa mopeleto mo Aferika - 10/04/2008

 52. Ci-Lab e itlhaotse ka mo setšhabeng le ditšhabatšhabeng - 10/04/2008

 53. Tona ya Thuto e eta ka mo YBB - 20/03/2008

 54. YBB e tsaya karolo e kgolo mo tsosolosong ya nyutlelia mo Aferika Borwa - 20/03/2008

 55. Maatla wa Nyutlelia ke motswedi wa maatla o o botoka go feta - 20/03/2008

 56. Tirelo ya YBB ya go toloka e godisiwa le go ya dikolong - 03/03/2008

 57. Motlhatlheledi o thapilwe go nna mothusi wa moitseanape wa tikologo mo porojekeng ya HEAIDS - 03/03/2008

 58. Khampase ya Vaal Triangle e amogela baithuti ba ngwaga ya ntlha ba bantšhwa - 03/03/2008

 59. YBB e amogela kabelo ya tiriso ya dipuo tse dintsi - 18/02/2008

 60. Khampase ya Vaal ya YBB e dirisana ka Porojeke ya Kuranta ka mo Thutong - 18/02/2008

 61. Tshwara poo ka manaka mo Porokerameng ya Balaodi ba Bokamoso - 18/02/2008

 62. Khamphase ya Potchefstroom e amogela baithuti ba ngwaga wa ntlha - 28/01/2008

 63. Modini o abelwa metlele wa go nna mmatlisisi yo mogolo - 28/01/2008

 64. NWU e ruta khoso ya go Simolola Kgwebo le go e Tsamaisa - 28/01/2008

 65. Baithuti ba YBB ba bopa sediriso se se tsholetsang digwele - 10/01/2008

 66. Potgieter ke ene fela mmatlisisi wa A1 wa fisika - 10/01/2008

 67. Mmatlisisi wa YBB o thusa go lebelela boitekanelo jwa bana - 10/01/2008