Mananetiro, NWU

Dinanetiro tsa dipakathuto le mafelo a tsone le nako ya ditlhatlhobo tsa mo dikhamphaseng tse tharo tsa mo YBB di bontshiwa fano go go thusa le go arabela tshiamelo ya gago.

Dinanetiro tsa dipakathuto le mafelo a tsone le nako ya ditlhatlhobo tsa mo dikhamphaseng tse tharo tsa mo YBB di bontshiwa fano go go thusa le go arabela tshiamelo ya gago.

Khamphase ya Mafikeng
Khamphase ya Potchefstroom
Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa

Dinanetiro tse dingwe di ka tsaya nako e telele go tlhagelela go na le tse dingwe go laisiwa.
Ela tlhoko gore dinanetiro tsa ditlhatlhobo di bopiwa dikgwedi tse pedi kampo tse tharo pele ga nako eo mme e ka tlhagelela fela pele ga nako eo. Dinanetiro tse di ka bonwa e le tsa semmuso dibeke tse nne pele ga tlhatlhobo e e rileng.
Ikopantse le motlhatlheledi wa gago ka dipotso.