Mafoko a Kamogelo a Mokaedi wa Sekolo - Legoro la Thuto

LEGORO LA THUTO

Mafoko a Kamogelo a Modini

Boikaelelo jwa legoro ke go dirisa bokgoni jo bo leng gone jwa go thusa mo go tlhabololeng dikgono tsa badiri tse di tla tlamelang ka se se tlhokwang le go rarabolola mathata a tsa thuto ya sekolo mo Aforika Borwa. Boikaelelobogolo jwa go ruta le patlisiso mo Legorong ke go tlhagisa barutabana ba boleng jo bo kwa godimo, batlhami ba kharikhulamo, barulaganyi ba tsa thuto, batsamaisi le babatlisisi. Legoro le na le dikolo di le tharo, Sekolo sa Baithuti ba ba Iseng ba Aloge, Sekolo sa Dithuti Tsa Morago ga Kalogo le Sekolo sa Go Tsweledisetsa Thuto Pele. Mo e ka nnang barutegi le maloko a badiri ba le 40 ba nne le seabe mo go katiseng baithuti le go dira ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa legoro. Ditiro tsa konokono tsa Legoro di direlwa mo Bolokong jo bo Fa Gare ga go Tlhatlhelela mo khamphaseng ya Mafikeng.

 

Maemo a Tiro
  Dean: Dr. Dawid Gericke
Mogala
  + 27 (0)18 839 2191
Fekese
  +27 (0)18 389 2038
Imeili
Lefelo
  Mafikeng Campus, General
  Academic Building ,Ground Floor,
  Block A, Room 134
Ditshwanelego
  BA, UED, B.Ed, M.Ed and DEd
  Higher Education
Tlhaloso ka Boripana