Ka ga rona, Quality Office

OFISI YA TSWELETSO YA BOLENG

Ka ga rona

Ofisi ya Tsweletso ya Boleng e tlamela ka kgakololo le thuso ya go tlhama le go dira matsholo a tlhomamiso ka tsa boleng le go bo tokafatsa mo Yunibesting yotlhe. Ofisi eno:

E ema nokeng matsholo a a amanang le boleng jo bo kwa godimo jaaka fa bo tlhalosiwa mo ditogamaanong tsa mekgele le Thulaganyo ya Setheo;

e rotloetsa tlwaelo ya go dira dilo tse di nang le boleng le go thusa ka tsone mo mafapheng otlhe a Yunibesiti;

e tlhoma le go boloka dipholisi, ditsamaiso, ditiro, mafapha, dithulaganyo le mekgwa-tiro tse boikaelelo jwa tsone e leng go fitlhelela, go boloka, go baya leitlho le go rotloetsa go dirwa ga dilo tse di nang le boleng;

e thusa dikhamphase le Ofisi ya Setheo ka tlhomamiso ka tsa boleng jwa ditiro tsa dithuto le ditirelo tsa kemonokeng;

e ema nokeng go tlhamiwa ga ditekanyetso tse di kgethegileng tsa Tlhomamisetso ka Tsa Boleng tse di fitlhelelwang ka dinako tsotlhe kgapetsa-kgapetsa; e bile

e tlamela ka kgakololo mo thulaganyong e e tswelelang pele ka metlha ya go tlhoma melao ya ditiro tsa konokono, go atlhola le go netefatsa diphitlhelelo ka ga melao e e beilweng, go dira dithulganyo tsa go tokafatsa, le go tsaya kgato ya go tlisa diphetogo tse di batlegang.