Ka ga Rona - Legoro la Kgwebo le Botsamaisi

LEGORO LA KGWEBO LE BOTSAMAISI

Ka Ga Rona

Legoro leno ke lengwe la magoro a magolo go a feta otlhe mo Khamphaseng ya Mafikeng mme le ikaeletse go tlamela baithuti ka:

- dintlha tse dintsi tsa ka fa motho a ka dirang kgatelopele ka gone le go gola; mmogo le
- katiso e e maleba e e mosola e e tla dirang gore moithuti a nne le bokgoni mme gape a tla a ntse a lemoga ka fa go leng botlhokwa ka gone go ineelela go direla setšhaba.

Katiso ya rona e tla tlamela ka dilo tse di farologaneng tse di tlhokwang ke badiri ba setheo sa poraefete, go simolola ka dikhamphani tsa maemo a a kwa godimo tsa boditšhabatšhaba go fitlha ka dikgwebo tse di potlana e bile re ruta dikhoso tse ditlamo tsa seporofešenale di itseng ka tsone tse di jaaka Setheo sa Aforika Borwa sa Babala-Matlotlo ba ba Kwadisitsweng (South African Institute of Chartered Accountants SAICA), Setheo sa Aforika Borwa sa Babala-Matlotlo ba Seporofešenale (South African Institute of Professional Accountants SAIPA) le ke Boto ya Aforika Borwa ya Ditiro Tsa Batho (South African Board for People Practices SABPP).

Legoro le rotloetsa mokgwa wa go dira dilo wa tlhamoseša le thekenoloji go rarabolola mathata a tlhabololo le go dira dipatlisiso tse di amanang le dilo tse e tshwanetseng go nna tsone pele go tlhabololwa.