Ka ga Rona - Legoro la Disaense tsa Batho le Loago

FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Ka ga rona

Legoro la Disaense ka Batho le Tsa Loago le bopilwe ka go kapanngwa ga Sekolo sa Disaense ka Batho le Sekolo sa Disaense Tsa Loago sa Yunibesiti ya Pele ya Bophuthatswana (UNIBO). Legoro leno le nnile le dikgato di le tharo tsa phetogo, ya ntlha jaaka karolo ya UNIBO, ya bobedi jaaka Yunibesiti ya Bokone Bophirima (YBB) mme morago ga moo jaaka Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (YBB). Fa e sa le ka 2007 go ikwadisa ga baithuti ga go fetofetoge thata. Dipalo di farologana go simolola ka tse di kwa godimo tsa bokana ka 1592 go ya tlase kwa go tsa bokana ka 1477. Legoro la HSS le na le dikolo di le tharo e leng sa Disaense Tsa Loago, Disaense ka Batho le Patlisiso mmogo le Dithuto Tsa Morago ga Kalogo. Sekolo sengwe le sengwe se kgaogantswe ka dikolo-potlana tse di rutang ka mananeo a a amanang le mekgele ya tiro. Setlhopha sa batsamaisi sa khuduthamaga se na le Modini wa Mokhuduthamaga-Mogolo, Bakaedi ba le bane le Mmenejara wa Legoro. Boikemisetso jwa legoro leno ke go nna le thulaganyo ya go ruta le go ithuta ya boleng jo bo kwa godimo, palo e e kwa godimo ya dipholo tsa patlisiso le go tsweledisetsa pele go nna le seabe ga baagi mo go diragatseng bokgoni jwa bone.