Ka ga Kgatelopele ya Setheo, NWU

BATLAMELA KA MADI

Ka ga Kgatelopele ya Setheo

Maikaelelo a Ofisi ya Setheo ya Kgatelopele kwa Yunibesiting ke gore e nne lefelo la konokono la setheo la kemonokeng ka madi ka go dirisana mmogo ka metlha le ditlamo tse dingwe le go dira tiro ya katlaatleloloago e e theilweng mo go direng tiro ka mekgwa e mea,  boeteledipele, ka mokgwa o o tshwanang wa go dira tiro, ka botsamaisi jo bo siameng le go dirisa matlotlo ka tsela e e siameng.

Maikemisetso a rona ke go ruta batho moya wa go aba le go sikara maikarabelo mo sethabeng mo gare ga bana-le-seabe ba rona, go akaretsa le baithuti ba maloba ba ba neng ba le mo setheong seno, badiri, batho ka bongwe ba ba tsenyang letsogo go thusa ka madi, ditlamo tsa kgwebo le di-NGO.

Tirelosethaba mmogo le go dirwa ga matsholo mangwe ke dilo tsa konokono tsa thulaganyo ya Yunibesiti, tse di se kitlang di tshwanelega fela mo baaging mme gape di tla ba solegela molemo. Tiro ya Ofisi ya Setheo ya Kgatelopele ke go rotloetsa thulaganyo eno, go leka ka natla gore e nne maleba mo Aforika Borwa, mo boemong jwa rona mo teng ga kontinente ya Aforika le go nna maleba go badirelwa botlhe ba Yunibesiti.

YBB e dumela gore go aba ka tsela e e nang le maikarabelo go simolola ka batho ka bongwe, ka jalo re boloka kamano ya rona le bao ba tsenyang letsogo go thusa ka madi e le ya rona fela le bone, re ntse re ikaegile ka kemonokeng ya bao e leng baithuti ba rona ba maloba le go tsalana le bao ba re abelang madi.

Gape, Yunibesiti e rotloetsa gore baithuti le badiri le bone ba ntshetse setheo madi, ka dimpho tsa boeteledipele, dineo tsa segopotso le ka matsholo a mangwe a go koleka madi.