Bogole Jwa Tlhaloganyo

NWU Event

Setlhogo sa Tiragalo: 
Bogole Jwa Tlhaloganyo
Letlha: 
Saturday, 6 July 2019 to Tuesday, 9 July 2019
Lefelo: 
Kago E8, Ntlolehalahala ya Dawie du Plessis, Khamphase ya Potchefstroom
Tlhaloso: 

Simphosiamo ya bo-4 ya Setšhaba ya Bogole jwa Tlhaloganyo e tla tshwarelwa mo YBB ka malatsi a 6-9 Phukwi 2019. Tiragalo e, ka tshwaraganêlô ya ASA (Autism South Africa) le IPW (Institute of Psychology & Wellbeing) mo YBB, e nnile tiragalo e e leng nngwe ka mofuta mo go buisanwang mmogo, mo bopaki jwa bonetetshi, tlwaelo le ditiro tsa setleliniki, thuto le tshedimosetso ya batsadi gore go abelanwe ka kitso mo batsading, mo barutabaneng, mo badirediloagong le mo baruteging jwa pholo le mo bathong ba bagolo ba ba tshwerweng ke Bogole jwa tlhaloganyo. ASA le IPW ba ikaeletse go tswelela ka tiro e ba e dirang mo tiragalong e ngwaga e.

Buisa go feta....

Ikwadisetse Simphosiamo ya Bogole jwa Tlhaloganyo 2019 

Autism Symposium Program

Tshedimosetso ya go ka ikopantsha: