Beke ya go itebagantsa le lotso

NWU Event

Setlhogo sa Tiragalo: 
Beke ya go itebagantsa le lotso
Letlha: 
Monday, 8 April 2019 to Friday, 12 April 2019
Nako: 
14:55
Lefelo: 
Yunibesiti ya Bokone-Bophirima
Tlhaloso: 

Go raya eng fa yunibesiti e "itebagantsa le lotso"?   Go itebagantsa le lotso mo yunibesiting ya Aforikaborwa ke go itebagantsa le kamano magareng a lotso le tšhono ya thuto; go tshwara poo ka manaka, go e tseela boikarabelo, go tlhaloganya bokao jwa yone mo go ruteng le mo go batlisiseng le mo go tseyeng ga karolo mo morafeng.  Go ela tlhoko le go tsaya ntlha go nna motheo ke gore lotso ke popo ya hisitori e e sa kgoneng go kgaoganngwa le maitemogelo a a faphegileng a Aforikaborwa; le go amogela go tswa mo kakanyong ya ga Audre Lorde ya gore “didiriso tsa mong di ka se tlhatlhamolole ntlo ya mong", go itebagantsa le lotso go raya gore go dirisana ka go kgala ka gore go raya eng go busetsa morago kgethololo.

Porojeke ya go itebagantsa le lotso mo yunibesiting ke go tlhakatlhakanya le go akanya sešwa ka ditiro tsa seakatemi tse di amogetsweng tse mo bokhutlong di ka tlhamang tlhaolo(tlhaololo) le fa e batla go botsa dipotso ka tharabololo ya teng.  Se se ka fitlhelelwang ka go bula mafelo a dipuo-puo go tlisa tlhaloganyo.

Programme for the week (Setswana)

Programme for the week (Sesotho)