Alumni - Yvonne Mokgoro

Moatlhodi Yvonne Mokgoro: molweladiphetogo le ramolao yo o tlotlegang

Moatlhodi Yvonne Mokgoro o ne a tlogela tiro ya go nna Moatlhodi wa Kgotlatshekelo ya Molaotheo ya Aforikaborwa ka 2009. O dirile mo maemong ano fa e sa le Kgotlatshekelo ya Molaotheo e tlhongwa go fitlha kwa bokhutlong jwa lobaka lwa gagwe lwa tiro lwa dingwaga di le 15.

Dithutego tsa gagwe di akaretsa dikirii ya B Juris (1982) le Batšhelara ya Molao (1984) go tswa kwa Yunibesiting ya Bokone Bophirima le Masetase ya Melao (1987) go tswa kwa Yunibesiting ya Pennsylvania. Gape Moatlhodi Mokgoro ke Moporofesa wa tlotlego (emeritus) wa Molao kwa Yunibesiting ya Bokone Bophirima, Yubesiti ya Kapa Bophirima, Yunibesiti ya Cape Town, Yunibesiti ya Pretoria, le Yunibesiti ya Aforikaborwa.

Moatlhodi Mokgoro o neilwe ditlotla le diawate di le mmalwa. Di akaretsa Awate ya Ditshwanelo Tsa Batho ya Mokgatlho wa Boramolao ba Bantsho (1995) le Awate ya Phitlhelelo ya Porofešene ya Semolao ya Basadi ya Senthara ya Ditshwanelo Tsa Batho le ya Yunibesiti ya Pretoria (2001).

Moatlhodi Mokgoro ke leloko la Mokgatlho wa Dinaga di Sele wa Basadi  (Washington DC) le la Mokgatlho wa Dinaga di Sele wa Basadi ba e Leng Baatlhodi, la Federeišene ya Dinaga di Sele ya Basadi ba e Leng Baatlhodi le Mokgatlho wa Basadi ba e Leng Baatlhodi wa Aforikaborwa.