Alumni - TT Cloete

Mop Theunis Theodorus (TT) cloete: o thusa ka go tlhabololwa ga Aforikanse

Mop TT Cloete, yo e leng mmoki yo o kileng a ikgapela diawate, moranodi wa Baebele, monna wa makwalo le mmatlisisi ka tsa saense o nnile le seabe se se botlhokwa thata mo go tlhabololeng puo ya Aforikanse.

O weditse dikirii ya gagwe ya BA ka 1946, MA ya gagwe ya Aforikanse ya Nederlands ka 1947 le Dipoloma ya gagwe ya Yunibesiti ka 1948 kwa Yunibesiting ya Potchefstroom.

Go kgabaganya dingwaga, Mop Cloete o amogetse bobotlana diawate di le 20 le meputso ka ntlha ya tiro ya gagwe. Awate ya ntlha e tlile ka 1976, fa a ne a amogela Moputso wa Gustav Preller wa Saense ya Padi le ya Go Tshwaya Puiso-Kwalo Diphoso.  Kabelokhuno ya gagwe ya bošeng jaana e ne ya tla ka 2008 fa a ne a newa tlotla ya go nna leloko la Akatemi ya Saense le ya Botsweretshi ya Aforika Borwa.

Nngwe ya diawate e e di gaisitseng tsotlhe e Mop Cloete a neng a e newa ka 1992 e ne e le State President’s Order for Meritorious Service Gold kgotsa awate ya Gauta ya Taelo ya Poresidente wa Puso ya Tirelo e e Tlhomologileng.

Go buiwa go sa kgalwe mathe ganong ka maboko a gagwe, mme o ikgapetse moputso wa Hofmeyr makgetlo a le mararo lemoputso wa Hertzog makgetlo a le mabedi. Mop Cloete gape o kile a ikgapela moputso wa Ingrid Jonker (1980) le moputso wa Louis Luyt (1983).