Alumni - Justice Bess Nkabinde

Justice Bess Nkabinde-Mmono: moeteledipele yo o nang le tlhotlheletso o sedifaletsa basadi tsela

Justice Bess Nkabinde-Mmono o sa le a la Moatlhodi wa Kgotlatshekelo ya Molaotheo ya Aforikaborwa go simolola ka Ferikgong 2006. Ke mosadi yo o tshelang fela thata ka melaometheo yo o iketleeleditseng go tokafatsa boemo jwa basadi mo Aforikaborwa.

O ne a tlhomiwa go nna mmueledi ka 1988 kwa Bophuthatswana. Fa a sena go wetsa katiso ya gagwe ya Boatlhodi kwa Johannesburg ka 1989, o ne a tlhomiwa go nna mmueledi kwa Pretoria. O ne a nna leloko la Baatlhodi ba Bokone Bophirima ka 1990 , mme a dira ka dikgetsi tsa loago, tsa molao wa tsa kgwebo, molao wa tsa manyalo le molao wa tsa bokebekwa.

O ne a simolola mokgele wa gagwe mo tirong ya boatlhodi a le Moatlhodi wa Nama o sa Tshwere wa Kgotlatshekelo e e Kwa Godimo, Lefapha la Porofense ya Bophuthatswana, ka 1999 mme a nna Moatlhodi wa Leruri wa kgaolo eo ka Ngwanaatsele wa ngwaga oo.

O ne a ithutela LLB kwa Yunibesiting ya Bokone-Bophirima ka 1986.