Alumni - Johann Coetzee

Mop  Johann Coetzee: o tshela botshelo ka botlalo

Mop Johann Coetzee ke moithutatlhaloganyo wa mogakolodi wa diintaseteri yo go tla go fitlha gompieno jaana a thusitseng dimmenejara tse di fetang 27 000 ka go di naya kgakololo le go di rotloetsa gore di se felelwe ke tsholofelo.

Mo tirong ya gagwe e a feditseng dingwaga di le 44 a e dira, o dirile go tlala seatla jaaka mogakolodi ka tsa tlhabololo ya bokgoni jwa badiri mo tirog le jaaka moporofesa kwa YBB le kwa Yunibesiting ya Foreisetata. Ditiro tse a itsegeng ka tsone di akaretsa go thusa badiri ba ditlamo ka mokgwa o ba dirang tiro ya bone ka one le ka botsogo jwa bone, go lekola bakhuduthamaga le go ba naya kgakololo, dikgakololo ka maitshwaro a a amogelesegang, go thusa bafofisi ba difofane ka mokgwa o ba dirang tiro ya bone ka one le ka dikgatotharabololo tsa go tlisa tlhabololo mo setlamong.

O simolotse e le Mmenejara wa badiri kwa Frasers Ltd ka 1969 pele ga a nna motlhatlheledi kwa Yunibesiting ya Durban-Westville le go nna leloko la Edgars le e neng e le mogakolodi wa setlhopha sa HR. Gape Mop Coetzee o ne a nna mothusi wa bafofisi ba difofane ka mokgwa o ba dirang tiro ya bone ka one e bile ke moithutatlhaloganyo yo o kwadisitsweng wa Lekgotla la Badiredi ba Pholo la Aforikaborwa.

Mop Coetzee ke mokwadi wa dibuka di le supa. Di akaretsa “Beroepsbekering – konfrontasie, krisis en kentering”, tse di tlotlang ka dikgotlhang, mathata le go fetola ditiro, le “It’s about Time”, e leng buka ya dintlha tse di tlhabang motho botlhale jwa go laola botshelo jwa gagwe le go dirisa nako ka tsela e e mosola le ditshono tse di go bulegelang.