Alumni - Johan van Zyl

Ngaka Johan van Zyl: o na le tlhotlheletso 

Ngaka Johan van Zyl o na le seabe sa go nna moeteledipele mo intasetering ya Aforikaborwa le ya lefatshe lotlhe ya dikoloi. Ga jaanong jaana ke motlatsa-tlhogo wa Koporasi ya Dikoloi Tsa Toyota mo Aforika, kwaLatin America, Botlhabagare le Kgaolo ya Caribbean. Mo godimo ga moo, ke poresidente e bile gape ke tlhogo-khuduthamaga wa Dikoloi Tsa Toyota Tsa Aforikaborwa, ebile o ikarabela ka go laola setlamo sa Toyota letsatsi le letsatsi mo Aforika.

Diphitlhelelo tsa gagwe tsa bošeng jaana di akaretsa go laola dipeeletso-madi tsa Toyota mo Aforikaborwa – e leng lenaneo le legolo go gaisa otlhe la dipeeletso-madi la khamphani ya kwa Japane –  le le godisang palo e dikoloi di tlhagisiwang ka yone mo bodirelong jwa khamphani ya mono gae, e leng palo e e fitlhang go diyuniti di le 220 000 le go atolosa dikhamphani tse dinnye tse di tswang mo go eno tsa mono gae mo mebarakeng ya thomelontle gore di anamele kwa dinageng di le 58. Ngaka van Zyl , yo e leng moakatemi yo o tlotlegang, o na le dikirii ya BComm (cum laude), dikirii ya BComm (Onase) (cum laude), MComm le Serutwa sa Botsamaisi jwa go Maketa (cum laude) le DComm. Gape o na le gerata ya bongaka ya tlotlo go tswa kwa YBB.