Alumni - Hermanus Pretorius

Rre Hermanus (Maans) Pretorius: metheo e e itsetsepetseng e sa ntse e ratega

Rre Maans Pretorius ke Poresidente wa Seadrift Coke, e leng setlamo sa bobedi se segolo go di feta mo lefatsheng se se tlhagisang khabone e e nang le peteroliamo (diretela tsa konokono tse di dirisediwang go tlhama dieleketerote tsa sesedi). A ntse a le kwa Cleveland, Ohio kwa United States, gape ke motlatsa poresidente wa GrafTech, setlamo se se tlhamang eleketerote koo a simolotseng mokgele wa tiro ya gagwe gone dingwaga di le 36 tse di fetileng.

Rre Pretorius o ne a wetsa dithuto tsa gagwe tsa pele ga kalogo kwa Kholetšheng ya Pele ya go Katisiwa ga Barutabana ya Potchefstroom le kwa Yunibesiting ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete (PU for CHE). O ne a aloga ka BSc mo thutong ya Khemeseteri le ya Boithutadimela ka 1970 le ka dikirii ya onase ya Bodirelo Jwa Boithuta-Ditshedi ka 1975, mme moragonyana a bona MBA kwa Khamphaseng ya Khutlotharo ya Lekwa.

Go kgabaganya dingwaga, Rre Pretorius o ne a le mo maemong a ditiro tsa kgwebo le gp tlamela Yuropa, Asia le Aforika ka dikumo.

Le fa a tsere maeto go ya kgakala – kwa dinageng di sele le ka tsela ya seporofešenale – fa a ne a sa ntse a le moithuti , o gakologelwa dinako tseo  ka boitumelo jo bogolo. Metheo e e theilweng kwa YBB e sa ntse e ratega.