Alumni - FW de Klerk

Rre Frederik Willem (FW) de Klerk: o rotloetsa kagiso le tetlanyo

Poresidente wa pele e leng FW de Klerk ke molwela-diphetogo yo mogolo. Fa a ne a le Poresidente wa Puso o ne a etelela pele mo go nneng le seabe sa go tlisa puso ya temokerasi mo Aforika Borwa yo moša. 

Boeteledipele jwa gagwe jo bo gakgamatsang bo ile jwa tlotlomadiwa go ralala lefatshe lotlhe. Mo godimo ga go gapa Sejana sa Kagiso sa Nobel, Rre de Klerk o amogetse Order of Merit, Prix du Courage Internationale (moputso wa go nna pelokgale mo go tsa dipolotiki) le Moputso wa Kagiso wa Philadelphia.

Ka 2004, Rre de Klerk e ne e le mongwe wa maloko a a theileng Mokgatlho wa Baeteledipele ba Lefatshe kgotsa World Leadership Foundation (WLF), e leng mokgatlho o o sa direng porofete o o batlang go nna le seabe se se botlhokwa mo go rotloetseng kagiso, puso ya temokerasi le tlhabololo mo dinageng lefatshe ka bophara.

Mekgwa e e siameng ya go etelela pele ga gagwe ne ya iponatsa fa a ne a sa ntse a le moithuti kwa Yunibesiting ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete. O ne a kgatlhegela thata merero ya baithuti mme a aloga ka 1958 morago ga go ithutela dikirii ya BA le ya LLB (cum laude).