Alumni - Eric Bukasa Ntumba

Rre Eric Bukasa Ntumba: o bua a sa boife e bile a sa gobelele

Rre Eric Bukasa Ntumba, yo ga jaanong e leng mmenejara wa tsa Kgwebo kwa Bankeng ya Kgwebo kwa Congo, o ne a eteletse ditherisano pele fa Yunibesiti ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete e ne e kopanngwa le Yunibesiti ya Bokone Bophirima.

Jaaka moithuti wa ngwaga wa ntlha, o ne a tlhophelwa go nna motlhankedi wa setso mo Lekgotleng le le Emelang Baithuti kgotsa Student Representative Council (SRC) la khamphase ka 2002. O ne a tlhophiwa jaaka poresidente wa SRC mo ngwageng o o latelang.

O na le dikirii ya BSc ya Thekenoloji ya Tshedimosetso (YBB ya Lekwa) le dikirii ya dipoloma le ya masetase ya Bolaodi Jwa Setšhaba go tswa kwa sekolong sa tsamaiso se se tumileng sa kwa Fora, ENA, se le kwa go sone a neng a emela baithuti mo lekgotleng la tsamaiso.

Rre Ntumba o itiretse leina le le ntle tota la go bua a sa boife e bile a sa gobelele, le go tlhama dithulaganyo tse diša.

Jaaka moeteledipele wa baithuti ba bantsho mo dipuong tsa go kopanngwa ga dikhamphase tsa YBB, o ne a sa boife ka gope go tshwara ditherisano mo boemong jwa yunibesiti e e neng e na le bontsi jwa basweu.

Rre Ntumba o ne a newa awate ya Khansele ya yunibesiti ka ntlha ya boeteledipele jwa gagwe jo bo tlhomologileng le ka ntlha ya ditirelo tse a di diretseng maloko a Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa.