Alumni - De la Rey Venter

Rre De la Rey Venter: Talente ya lefelo la rona e e amang lefatshe lotlhe

Rre De la Rey Venter ke Motlatsa-Poresidente yo mogolo: Joint Ventures, Shell Upstream International, e leng dingwe tsa ditlamo tse dikgolo go di gaisa tsa maokwane mo lefatsheng, Royal Dutch Shell Group.

O ikarabela ka madirelo a a tlhagisang mo e ka nnang 20% ya ditlamo tsa oli le gase mme di tsenya dibilione di le mmalwa tsa didolara tsa porofete yotlhe le kheše. Dikgwebo tse a di laolang ka tlhamalalo di thapa batho ba le dikete di le mmalwa, mme fa go balwa badiri ba dikgwebo tseno tse di kopantsweng le dikonteraka tsa leruri, ke badiri ba le diketekete.

Jaaka setlamo se se botlhokwa thata sa intaseteri ya oli le gase, De la Rey ke moemedi yo o motlotlo ka setheo se a kileng a ithuta mo go sone sa Yunibesiti ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete kgotsa Potchefstroom University for Christian Higher Education (PU for CHE), se kwa go sone a neng a le moporesidente wa Lekgotla la Baithuti le Leloko la Lekgotla la Yunibesiti ka 1994. O ithutetse Dikirii ya B.Commerce mo thutong ya Bobalamatlotlo le Maemo a Ditšhelete (Cum Laude) go tswa kwa PU ya CHE.