Alumni - Bismark Tyobeka

Ngaka Bismark Tyobeka: o na le kitso e e seng kana ka sepe

Ngaka Bismark Tyobeka o akgolwa jaaka mongwe wa bomankge ba ba di gogang kwa pele wa maatla a nyutlelia mo lefatsheng e bile o nna le seabe mo matsholong a a farologaneng a Setlamo sa Boditšhabatšhaba sa Maatla a Diatomo kgotsa International Atomic Energy Agency (IAEA). Ke Motlhankedikhuduthamaga-Mogolo yo o sa tswang go tlhomiwa wa Balaodi ba Bosetšhaba ba Metšhini e e Fetlhang Maatla a Nyutlelia ba Aforikaborwa.

Ke Moeteledipele wa Setegeniki (mankge) wa tlhabololo ya thekenoloji ya go tsidifatsa motšhini o o fetlhang maatla a nyutlelia ka gase mo lefapheng la Maatla a Nyutlelia la IAEA. Mo maemong ano a gagwe, o naya setlamo dikgakololo ka dikgang tsotlhe tse di leng ka ga tlhabololo ya thekenoloji e e amanang le go tsidifatsa metšhini e e fetlhang maatla a nyutlelia ka gase, go akaretsa le metšhini ya mogote o o kwa godimo. Seno se akaretsa go dirwa ga kgatelopele mo go tlhameng maokwane, dilo tse a tlhangwang ka tsone, melao le mekgwa ya go tlhama go dira gore go nne le tshireletsego.

Go sa kgathalasege go bo a tumile kwa dinageng di sele, ga a lebale kwa a tswang gone e bile o nna a ntse a golagane le Senthara ya Saense le Thekenoloji ya go Tsenngwa Tirisong ga Marang a Nyutlelia le baithuti ba bantsi ba yone ba nako e e fetileng ba le bone ba dirang mo intasetering ya maatla a nyutlelia mo Aforikaborwa.