1 2 3 4 5
11 12 14 15
04/07/17

If the graphics are not displayed, select HTML below "view" on the toolbar. /
Indien die grafika nie vertoon nie, kies HTML onder die "view"-hofie.

Afrikaans follows after English / Afrikaans volg na Engels

Appointments: acting executive dean, deputy deans, acting deputy deans and acting faculty coordinators


Dear NWU stakeholder,

The following appointments have recently been finalised and approved. These positions enable faculties to proceed to establish new structures and functionality. Such appointments prejudice neither the incumbents nor any person meeting the requirements, from applying for the positions when they are advertised. In addition to site specific management functions as determined by the executive deans, the portfolio responsibilities thus facilitate the optimilisation of cross-campuses functionality.

Please take note that these appointments are, with the exception of two positions at the Faculty of Economic and Management Sciences, acting positions only - from 1 July 2017 until 31 December 2017.

Acting executive dean

Faculty of Education
Prof Elsa Mentz
Fixed-term appointment as acting executive dean
Responsible for all core academic functions

Deputy deans, acting deputy deans and acting faculty coordinators

Faculty of Economic and Management Sciences

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
Prof Ntebo Moroke
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Community engagement and stakeholder relations coordination functions
Prof Susan Visser
Deputy dean


Portfolio: Research and innovation
Prof Herman van der Merwe
Deputy deanPortfolio: Teaching and learning

Faculty of Education

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
Prof Washington Dudu
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Research and innovation coordination functions
Prof Lloyd Conley
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Teaching and learning coordination functions
Prof Ike Xaba
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Assigned function - community engagement and stakeholder relations coordination functions

Faculty of Engineering

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
None None - dean located at PC
Dean responsible for all core academic functions including research and innovation, teaching and learning and community and stakeholder engagement management functions
To be confirmed
(Faculty coordinator to be placed at Vaal Triangle from one of the new industrial engineering positions which still need to be approved)

Faculty of Health Sciences

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
None - dean located at PC
Dean responsible for all core academic functions including research and innovation management functions
Prof Abel Pienaar
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Coordination of all core academic functions including teaching and learning coordination functions
  Dr Hayley Walker-Williams
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Coordination of all core academic functions including assigned function: coordination of strategy and business development functions

Faculty of Humanities

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
To be confirmed
Fixed-term appointment as acting deputy dean


Portfolio: Community engagement and stakeholder relations coordination functions
Prof De La Rey van der Waldt
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Teaching and learning coordination functions
Prof Susan Coetzee-van Rooy
Fixed-term appointment as acting deputy dean

Portfolio: Research and innovation, commercialisation coordination functions

Faculty of Law

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
None - acting dean located at PC
Dean responsible for all core academic functions including research and innovation management functions
Dr Neo Morei
Fixed-term appointment as acting deputy dean


Portfolio: Teaching and learning coordination functions
  Dr Ilyayambwa Mwanawina
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Coordination of assigned function: coordination functions for strategy and business development functions

Faculty of Natural Sciences and Agriculture

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
Prof Helen Drummond
Fixed-term appointment as acting deputy dean


Portfolio: Teaching and learning coordination functions
Prof Gilbert Groenewald
Fixed-term appointment as acting deputy dean


Portfolio: Research and innovation coordination functions
Ms Daleen Gerber
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Coordination of assigned function: coordination for community engagement and stakeholder relations coordination functions

Faculty of Theology

Mafikeng Potchefstroom Vaal Triangle
None - acting dean located at PC
Dean responsible for all core academic functions including research and innovation management functions
Prof Hannes Knoetze
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Teaching and learning coordination functions
  Dr Vhumani Magezi
Fixed-term appointment as acting faculty coordinator until December 2017

Coordination of assigned function: coordination for community engagement and stakeholder relations coordination functions

Some explanatory notes:

 1. "Coordination functions”: refers to the work of the functionary with managers on the other two sites to coordinate functioning in this portfolio. It does mean coordinating and facilitating functionality across the three campuses. It does not mean directing or managing such functionality across the three campuses.

 2. “Management functions”: refers to responsibility for all management held by an executive dean or as delegated by the executive dean to the (acting or substantive) deputy dean/ faculty coordinator on the campus concerned.

 3. “Portfolio”: refers to a substantive responsibility of a substantive deputy dean exercised across all three campuses with other deputy deans/ faculty coordinators in that same faculty. It does mean directing and managing such functionality across the three campuses under the leadership of the executive dean.

 4. “Portfolio responsibility”: refers to the responsibility held for a portfolio as delegated by the executive dean to an acting deputy dean or faculty coordinator. Portfolio responsibility is exercised with other acting deputy deans/ acting faculty coordinators on the campuses. It does mean coordinating and facilitating functionality across the three campuses.

 5. “Assigned function”: refers to the additional responsibility assigned by the executive dean for coordination and facilitation (within a portfolio for example, community engagement and stakeholder relations or its variants) across the three campuses.

 6. Acting deputy deans and acting faculty coordinators are appointed on a fixed-term basis from 1 July to 31 December 2017 which may terminate before December 2017, if an appointment in the substantive portfolio is made.


Kind regards

 

Prof Robert Balfour
Acting Deputy Vice-Chancellor: Teaching-Learning

 


Aanstellings: waarnemende uitvoerende dekaan, adjunkdekane, waarnemende adjunkdekane en waarnemende fakulteitskoördineerders


Beste NWU-belanghebber

Die volgende aanstellings is onlangs gefinaliseer en goedgekeur. Hierdie poste stel fakulteite in staat om nuwe strukture en funksionaliteite daar te stel. Sulke aanstellings verhoed nie die posbekleërs, of enige ander persoon wat aan die vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die poste wanneer hulle geadverteer word nie. Behalwe plekspesifieke bestuursfunksies soos bepaal deur die uitvoerende dekane, maak die portefeulje-verantwoordelikhede dus die optimalisering van tussenkampusfunksionaliteit moontlik.

Neem kennis dat hierdie aanstellings, met die uitsondering van twee posisies by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, slegs waarnemende poste vanaf 1 Julie 2017 tot 31 Desember 2017 is.

Waarnemende uitvoerende dekaan

Fakulteit Opvoedkunde
Prof Elsa Mentz
Vastetermynaanstelling as waarnemende uitvoerende dekaan
Verantwoordelik vir alle kern-akademiese funksies

Adjunkdekane, waarnemende adjunkdekane en waarnemende fakulteitskoördineerders

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Prof Ntebo Moroke
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Koördineringsfunksies vir gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge
Prof Susan Visser
Adjunkdekaan


Portefeulje: Navorsing en innovasie
Prof Herman van der Merwe
AdjunkdekaanPortefeulje: Onderrig en leer

Fakulteit Geesteswetenskappe

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Sal bevestig word
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan


Portefeulje: Koördineringsfunksies vir gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge
Prof De La Rey van der Waldt
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Koördineringsfunksies vir onderrig en leer
Prof Susan Coetzee-van Rooy
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Koördineringsfunksies vir navorsing en innovasie, kommersialisasie

Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Geen - dekaan op PK gevestig
Dekaan verantwoordelik vir alle kern-akademiese funksies wat bestuursfunksies vir navorsing en innovasie insluit
Prof Abel Pienaar
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördinering van alle kern-akademiese funksies wat onderrig en leer-koördineringsfunksies insluit
  Dr Hayley Walker-Williams
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördinering van alle kern-akademiese funksies wat die toegewysde funksie: koördinering van strategie- en sakeontwikkelingsfunksies insluit

Fakulteit Ingenieurswese

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Geen Geen - dekaan op PK gevestig
Dekaan verantwoordelik vir alle kern-akademiese funksies wat bestuursfunksies vir navorsing en innovasie, onderrig en leer en gemeenskaps- en belanghebberbetrokkenheid insluit
Sal bevestig word
(Fakulteitskoördineerder sal op Vaaldriehoek geplaas word uit een van die nuwe bedryfsingenieursweseposte wat nog goedgekeur moet word)

Fakulteit Natuurwetenskappe en Landbou

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Prof Helen Drummond
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaanPortefeulje: Koördineringsfunksies vir onderrig en leer
Prof Gilbert Groenewald
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaanPortefeulje: Koördineringsfunksies vir navorsing en innovasie
Me Daleen Gerber
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördinering van toegewysde funksie: koördineringsfunksies vir gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge

Fakulteit Opvoedkunde

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Prof Washington Dudu
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Koördineringsfunksies vir navorsing en innovasie
Prof Lloyd Conley
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Koördineringsfunksies vir onderrig en leer
Prof Ike Xaba
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaan

Portefeulje: Toegewysde funksie - koördineringsfunksies vir gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge

Fakulteit Regte

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Geen - dekaan op PK gevestig
Dekaan verantwoordelik vir alle kern-akademiese funksies wat bestuursfunksies vir navorsing en innovasie insluit
Dr Neo Morei
Vastetermynaanstelling as waarnemende adjunkdekaanPortefeulje: Koördineringsfunksies vir onderrig en leer
  Dr Ilyayambwa Mwanawina
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördinering van toegewysde funksie: koördineringsfunksies vir strategie- en sakeontwikkelingsfunksies

Fakulteit Teologie

Mafikeng Potchefstroom Vaaldriehoek
Geen - dekaan op PK gevestig
Dekaan verantwoordelik vir alle kern-akademiese funksies wat bestuursfunksies vir navorsing en innovasie insluit
Prof Hannes Knoetze
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördineringsfunksies vir onderrig en leer
  Dr Vhumani Magezi
Vastetermynaanstelling as waarnemende fakulteitskoördineerder tot Desember 2017

Koördinering van toegewysde funksie: koördineringsfunksies vir gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge

Enkele verduidelikende notas:

 1. "Koördineringsfunksies": verwys na die werk van die ampsbekleër met bestuurders op die ander twee kampusse om die funksionering in hierdie portefeulje te koördineer. Dit beteken wel koördinering en fasilitering van funksionaliteit oor die drie kampusse heen. Dit beteken nie leiding of bestuur van sulke funksionaliteite oor die drie kampusse heen nie.

 2. "Bestuursfunksies": verwys na die verantwoordelikheid van die uitvoerende dekaan of soos gedelegeer deur die uitvoerende dekaan aan die (waarnemende of substantiewe), adjunkdekaan / fakulteitskoördineerder op die betrokke kampus vir alle bestuur.

 3. "Portefeulje": verwys na 'n substantiewe verantwoordelikheid van 'n substantiewe adjunkdekaan uitgeoefen oor al drie kampusse heen met ander adjunkdekane / fakulteitskoördineerders in dieselfde fakulteit. Dit beteken wél leiding en bestuur van so 'n funksionaliteit oor die drie kampusse heen onder leiding van die uitvoerende dekaan.

 4. "Portefeulje-verantwoordelikheid": verwys na die veranwoordelikheid vir 'n portejeulje soos gedelegeer deur die uitvoerende dekaan aan 'n waarnemende adjunkdekaan of fakulteitskoördineerder. Portejeulje-verantwoordelikheid word uitgevoer saam met ander waarnemende adjunkdekane / waarnemende fakulteitskoördineerders oor die drie kampusse heen. Dit beteken wél die koördinering en fasilitering van funksionaliteit oor die drie kampusse heen.

 5. "Toegewysde funksie": verwys na die bykomende verantwoordelikheid toegewys deur die uitvoerende dekaan vir die koördinering en fasilitering (binne 'n portejeulje, byvoorbeeld gemeenskapsbetrokkenheid en belanghebberverhoudinge of hul wisselvorme) oor die drie kampusse heen.

 6. Waarnemende adjunkdekane en waarnemende fakulteitskoördineerders word op 'n vastetermynbasis vanaf 1 Julie tot 31 Desember 2017 aangestel, wat voor Desember 2017 mag eindig, indien 'n aanstelling in die substantiewe portefeulje gemaak is.


Vriendelike groete

 

Prof Robert Balfour
Waarnemende Adjunkvisekanselier: Onderrig-Leer