NWU, Faculty of Theology, School of Ministers' Training, About Us

SCHOOL OF MINISTERS' TRAINING

About Us 

Die Skool vir Predikantsopleiding fokus op die toerusting van Leraars wat die Woord van God suiwer kan uitlê en aktueel kan toepas in die prediking, kategese, die pastoraat en die toerusting van lidmate vir hulle dienswerk binne en buite die gemeente. Die studente word geskool om die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is te kan lees en te kan ontleed. Hulle moet uiteindelik in staat te wees om vanuit die oorspronklike tale God se openbaring op die mense se konkrete lewensomstandighede toe te pas, die mense te vertroos, te vermaan en te bemoedig. Om dit te kan doen moet hulle ook begryp wat God sê oor verskeie aktuele vrae waarmee mense vandag worstel asook hoe mense wat vasgevang word in die dwaalleer van bv. die kultus en die okkulte gehelp kan word om daaruit te ontsnap.

Predikante moet ook as leier binne ʼn gemeente optree, daarom moet hulle kennis dra van Bybelse beginsels oor leierskap, die kerkreg, kerkgeskiedenis en gemeentebediening.

Die kerk is in die wêreld om, soos ons Here Jesus, die wat verlore is te soek en na verlossing te lei.  Daarom leer hulle ook hoe die lidmate toegerus kan word om na mense buite die kerk uit te reik en om nuwe kerke te plant.

Die studente verwerf tans ʼn 3 jarige BTh graad in Bybeltale, daarna ʼn Honneurs BTh (1 Jaar), ʼn MDiv (1 jaar) en MTh (1 jaar).

Prof Gert Breed
Skooldirekteur

Januarie 2014