Reset Passwords

Reset Passwords

Kry NUWE wagwoord Get a NEW password

Om 'n nuwe wagwoord te versoek benodig jy die volgende inligting: Studentenommer; Identiteitsnommer; Selfoonnommer of e-posadres.

Kliek hier om 'n nuwe wagwoord te versoek...

To get a new password you need all of the following information: Student number; Identity number; Cell phone number or e-mail address

Click here to request a new password...

Verander BESTAANDE wagwoord Change your CURRENT password

Om jou bestaande wagwoord te verander benodig jy al die volgende inligting: Gebruikersnaam; Bestaande (ou) wagwoord.

Kliek hier om 'n bestaande wagwoord te verander ...

To change your current password you need all of the following information: User name; Current (old) password.

Click here to change your current password...

Belangrik - Lees asseblief Important - Please read

Gebruikersnaam:

 • 'n Geregistreerde NWU student se gebruikersnaam is haar / sy NWU universiteitsnommer

Wagwoord:

Belangrik: Tydens registrasie by die NWU word daar vir elke student ‘n verstek wagwoord geskep.

 • Vir Suid-Afrkaanse studente bestaan dié wagwoord uit jou Suid-Afrikaanse Identiteitsnommer gevolg deur "@Nwu", bv. 9302215067088@Nwu
 • Vir internasionale studente (insluitende Namibiese studente) bestaan dié wagwoord uit jou paspoortnommer gevolg deur "@Nwu", bv. 123456789@Nwu
 • Let asb op na die hoofletter “N” in bogenoemde voorbeelde – wagwoorde is sensitief vir hoof- en kleinletters

Hierdie verstek wagwoord verval binne 2 weke na registrasie en moet so gou moontlik verander word. Nuwe wagwoorde moet bestaan uit:

 • alfanumeriese karakters (a..z, 0..9)
 • spesiale karakters (byvoorbeeld #, * of ^)
 • hoof- en kleinletters bv.: AbCd*902

Username:

 • The username of a registered student at the NWU is her / his NWU university number.

Password:

Important: During registration at the NWU a default password is created for each student.

 • For South African students this password consists of your South African Identity number followed by "@Nwu", e.g. 9302215067088@Nwu
 • For international students (including students from Namibia) this password consists of your passport number followed by "@Nwu", e.g. 123456789@Nwu
 • Please note the capital letter “N” in the examples above – passwords are case sensitive

This default password will expire within 2 weeks of registration. Therefore, please change your default password as soon as possible. New passwords should contain:

 • alpha-numerical characters (a..z, 0-9),
 • special characters (example #,* or ^)
 • and both capital and small letters e.g.: AbCd*902